Odgovornost do ljudi, narave in skupnosti.

Združujemo energijo mlade, znanje srednje in izkušnje starejše generacije.

Novice

Pregled dela in pogled naprej

LDP Kamnik novinarska konferencaV sredo, 21. decembra smo organizirali srečanje z novinarji, ki pokrivajo lokalno politiko v občini Kamnik. Na srečanju smo predstavili naše dosežke in pogled naprej.

V teh dneh mineva dve letu od konstitutivne seje in leto dni od podpisa Partnerskega sporazuma za Kamnik z Listo Marjana Šarca. Mineva tudi dobri dve leti od ustanovitve Liste Dušana Papeža. V teh dveh letih smo politiki in javnosti pokazala, da v lokalni politiki ne želimo samo opazovati temveč biti "lokalnotvorni", delovni in povezovalni, kljub temu, da smo v opoziciji. Kot največja opozicijska skupina se v letu 2015 nismo postavili na okope in napadali koalicijo, temveč smo se odločili, da bomo gradili na politiki povezovanja, vključevanja, sodelovanja, argumentov, predlogov. Politiki, ki na prvo mesto postavi človeka, naravo in skupnost v kateri vsi mi živimo in ji ni težko priznati napako ter želi vseskozi imeti jasen pogled naprej.

Če smo bili v letu 2015 deležni opazk, da se ne znamo iti politike, pa nam konec leta 2016 marsikdo prizna, da smo se odločili za pravo pot in da postajamo skupina, ki ne bo muha enodnevnica in ki ni odvisna od ene osebe, da deluje.

Sporazum z Listo Marjana Šarca, ki smo ga podpisali decembra 2015, je bil nadaljevanje naše politike. Točke sporazuma se uresničujejo, sodelovanja in obveščanja med listama je vedno več, kot tudi rednih sestankov in usklajevanj glede gradiv, ki jih obravnavamo na sejah.

Na področju turizma se stvari premikajo. Decembra letos smo sprejeli Strategijo razvoja turizma v občini Kamnik do leta 2025. Proračun ji sledi, a pogrešamo akcijski načrt. Ustanovljena je Strokovna komisije za reševanje Sestanek opozicijske LDP z županovo koalicijsko listorazvojne problematike območja Velike planine, katere član je Dušan Papež in že aktivno deluje in katere cilj na dolgi rok je tudi ustanovitev krajinskega parka. Športni programi imajo v letu 2017 in 2018 namenjenih največ sredstev od leta 2012 naprej, sodelovanje Občine in ŠZ Kamnik je zgledno. Na področju socialnega podjetništva se v letu 2017 pričakujejo aktivnosti. Področje predšolske vzgoje je urejeno, načrtuje se investicija v OŠ Frana Albrehta in nekatere podružnične šole. Spodbude za podjetništvo se spreminjajo in v letu 2017 se bo namenilo več sredstev. Pogrešamo pa več povezanosti med potrebami Občine in inovacijami. Cilj bi moral biti, da inovacije, ki nastajajo v KIKŠtarterju lahko koristijo tudi občini Kamnik. Še več območje občine je lahko velik testni laboratorij. Zato je nujno vzpostaviti stalno sodelovanje občine z lokalnim gospodarstvom in KIKStarterjem pri razvoju, inovacijah. Področje kulture dobiva zagon, še posebej, če bo uresničena napoved, da se bo v letu 2017 izdelala Strategija razvoja kulture.

Največ težav je še vedno pri športni infrastrukturi, kar kaže na potrebo, da se sprejme vsaj strategija investicij v športno infrastrukturo in pa pri spodbujanju lokalnega kmetijstva v smeri, da bi čim več kakovostne lokalne hrane zagotovili v kamniške javne zavode.

Dejstvo je, da nismo na vseh področjih enakih misli, nimamo enakih pogledov in rešitev, da se razlikujemo v nekaterih konceptih vodenja in ukrepanja, kar je prav. Različnost bogati. Menimo pa, da je potrebno ravno na lokalni ravni aktivirati vse potenciale, ki jih neka skupnost ima, s ciljem, da pridemo do najboljših rešitev za prihodnost naše skupnosti. Prihodnost pa je tisto, kar nas mora zanimati in v LDP Kamnik nas zanima kako bomo živeli čet 10 ali 20 let.

Svetniška skupina LDP KamnikV letu 2016 smo na 6 sejah Občinskega sveta Občine Kamnik podali kar nekaj vprašanj in pobud.
Vprašanja in pobude v letu 2016 so bila:

Edis Rujović je spraševal kdaj bo asfaltirano parkirišče na Tunjiški.

Brane Golubović je spraševal glede statusa vaških vodovodov v luči gradnje javnega vodovodne infrastrukture v Tuhinjski dolini. Namen je bil predvsem ta, da Občina organizira srečanje s predstavniki vaških vodovodov ter poskuša poiskati rešitev glede upravljanja teh vodovodov v prihodnosti, glede na to, da se skozi Tuhinjsko dolino gradi javna vodovodna infrastruktura.

Dušan Papež je predlagal, da se v sodelovanju z Občino Luče loti asfaltiranje odseka ceste od Kranjskega Raka do Ravni, kjer bi se uredilo plačljiva parkirna mesta.

Edis Rujović je občinski upravi zastavil svetniško vprašanje, ki se nanaša na gradnjo oz. prenovo OŠ Frana Albrehta in ureditve igrišča med obema mestnima šolama. Sodeč po odgovoru občinske uprave, pa tega še lep čas ne gre pričakovati.

Brane Golubović je Občini Kamnik postavil vrsto vprašanj glede območja nekdanje smodnišnice, ki jih je razdelil v tri sklope:

Žaklino Zdravković je zanimalo kako poteka promocija Kamnika na nacionalnem letališču

Edisa Rujovića je zanimalo kdaj bo izdelana strategija turizma v občini Kamnik.

Brane Golubović je spraševal ali bi morebitne nove linije Ljubljanskega potniškega prometa, ki se napovedujejo, iz Ljubljane do Domžal in nazaj lahko vplivale na standard javnega prevoza občanov Kamnika, predvsem z vidika pogostnosti prevozov in relacij na katerih opravljajo prevoze. Vprašanje lahko najdete na povezavi Javni potniški promet.

Žaklino Zdravković je zanimalo koliko azbestnih cevi je še v kamniškem vodovodu.

Dušana Papeža je glede na vedno več dezinformacij zanimalo kaj se lahko dela v nekdanji smodnišnici.

Edis Rujović je opozoril na degredirano območje Utoka in stavba nekdanje tovarne Meso Kamnik ter predlagal, da Občina kupi stavbo nekdanje tovarne Meso Kamnika, Utokovo zemljišče pa naj se začasno sanira.

Brane Golubović je predlagal konkretne rešitve, da bi se v kamniške javne zavode pripeljalo več lokalne kakovostne hrane.

Brane Golubović je na Občino Kamnik naslovil vprašanje glede zagotavljanja zadostnega obsega socialne oskrbe na domu v občini Kamnik, ki jo kot koncesionar opravlja Zavod za socialno oskrbo Pristan, kateremu koncesijska pogodba poteče leta 2018.

Brane Golubović je v oktobru predlagal, da se takoj začne vse potrebne postopke za spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega načrta tako, da se na območje KA-1 (severni del smodnišnice) spremeni namembnost iz centralnih dejavnosti v dejavnosti za šport, rekreacijo in turizem. Južni del območja (KA-20, KA-145, KA-19 in KA-21) pa naj se nameni izključno centralnim dejavnostim.

Dušan Papež je občinsko upravo vprašal ali občina v denacionalizacijskem postopki lahko izgubi Mali grad, pokopališče in stavbo občine.

Na sejah OS smo opravili tudi veliko razprav, podali predloge na gradiva ter zavzeli različna stališča do aktualnih problemov kot tudi do zadev, kjer problema še ni, lahko pa nastane, če ne bomo ukrepali. Poleg tega smo Vijolčna LDP lista dušana papežaorganizirali različne dogodke, bili veliko na terenu ter postavili spletno stran in oblikovali novo celostno podobo naše liste.

Naj naštejemo samo nekatere dejavnosti, ki so zaznamovale LDP leto 2016 in jih bomo nadaljevali ter dejavnosti, ki jih bomo izvajali v letu 2017 in 2018:

 • Obiskali smo različne prireditve in dogodke po občini, se dobili z različnimi organizacijami in posamezniki.
 • Zagovarjali smo sprejem strategije razvoja turizma, kar se je letos decembra tudi zgodilo. Pogrešamo akcijski načrt.
 • Na javni pogovor smo povabili dr. Andraža Terška.
 • Bili smo predlagatelji točke s katero je občinski svet podprl vpis pravice do pitne vode v Ustavo RS.
 • Bili smo predlagatelji točke s katero je občinski svet razglasil občino Kamnik za občino brez trgovinskih sporazumov CETA, TTIP in TISA.
 • Predlagali in zagovarjali izgradnjo krožišča na Bakovniku.
 • Organizirali smo javno razpravo glede razstavljanja in ustvarjanja vizualnih umetnikov.
 • Obiskali največjo turistično investicijo v občini Eko resort pod Veliko planino, s ciljem, da se z investitorjem pogovorimo o možnih rešitvah nastale situacije ter po svojih močeh ukrepamo, kar tudi delamo.
 • Dušan Papež je aktivni član Strokovne komisije za reševanje razvojne problematike območja Velike planine, ki jo je ustanovil Župan. Rezultati bodo vidni do konca mandata.
 • Aktivno smo v letu 2016 sodelovali na vseh delavnicah za izdelavo prometne strategije občine.
 • Zagovarjamo postopno ustanovitev krajinskega parka Kamniške Alpe, Velika planina in dolina Kamniške Bistrice.
 • Zagovarjamo nakup stavb nekdanje tovarne Meso Kamnik s cilje, da se stavbe podre in na tem mestu uredi park z manjšim otroškim igriščem in potrebno urbano opremo. To območje je po sprejetem prostorskem načrtu namenjeno za zelene površine.
 • Zagovarjamo načrtovanje in nato tudi gradnjo kolesarske povezave mesta z Kamniško Bistrico. V prvi fazi predvsem v delih, kjer je to dokaj enostavno izvedljivo je smiselno zgraditi odsek od mestnega jedra do Stranj.
 • V tem mandatu se mora končati investicija v OŠ Frana Albrehta.
 • Podpiramo izgradnjo pokritega bazena na območju Pod Skalico zato bomo predlagali v drugem branju, da se v proračunu namenijo sredstva za temeljito prenovo bazenske školjke, prilagoditev bazena za izvedbo tekmovanj in pripravo vsega potrebnega za pokrit bazen.
 • Potrebno je izdelati strategijo razvoja kulture v 2017.
 • Pričakujemo predstavitev idejnih predlogov in razpravo na občinskem svetu za dejavnosti v Mekinjskem samostanu.
 • Potrebno je zagotoviti stalne razstavne prostore za kulturne ustvarjalce in prostore za njihovo ustvarjanje.
 • Območje nekdanje smodnišnice je območje, ki bo določilo razvoj občine v naslednjih desetletjih. Zato zagovarjamo, da se pravila igre, ki so bila določena spoštujejo in da občina Kamnik še dodatno predvidi severni del tega območja za namen centralnih, športnih in turističnih dejavnosti.
 • Pri oživljanju mestnega jedra je pomembno, da se gleda celoten gozd, ne samo posamezna drevesa ter da se gre v projekt oživitve pogumno v sodelovanju z vsemi deležniki, ki so posredno in neposredno povezani z mestnim jedrom.
 • Zagovarjamo, da bi morala Občina Kamnik poiskati vzdržen model preko katerega bi kupovala zemljišča in stavbe, ki so strateškega pomena za razvoj občine (mestno jedro, Velika planina, smodnišnice, Katcenberg ...)
 • Zagovarjamo spodbujanje socialnega podjetništva, zadružništva in lokalnega krožnega gospodarstva.
 • Zagovarjamo, da bi v letu 2017 in 2018 v kamniške javne zavode dostavili lokalni kmetje čim več kakovostne lokalne pridelane ali predelane hrane.
 • V vsakokratnem proračunu imamo kar nekaj postavk, kjer namenjamo sredstva za različne projekte ali programe javnim ali zasebnim pravnim osebam. Naša želja je, da se projekti in programi, ki jih financiramo iz proračuna že več kot tri leta tudi predstavijo na občinskem svetu na način, da se naredi analizo ali so bili cilji uresničeni in kako so bili uresničeni ter kako naprej v naslednjih treh letih.
 • Svet se razvija z neverjetno hitrostjo in če mu želimo slediti moramo našim občanom in pravnim osebam na celotnem območju občine zagotoviti sodobno digitalno omrežje po tleh in brezžično po dostopni ceni. To je osnova. Si pa želimo, da se začnemo pogovarjati kako v proračun 2018 vključiti postavke, ki bodo nujne za prihodnost. Nekatera področja o katerih moramo odpreti debato in poiskati prave modele za izvajanje so, digitalizacija – vključno z razvojem pametne občine, nova delovna mesta, zaščita pitne vode, samooskrba na različnih področjih (energetska, prehranska, ... ), ipd.
 • V dveh letih nismo imeli veliko občinskih podrobnih prostorskih načrtov v obravnavi zato upamo, da bo v letih 2017 in 2018, sedaj ko je OPN sprejet, bo tega več.
 • Pričakujemo, da bomo še v tem mandatu spremenili OPN ter popravili nekatere napake.
 • Potrebno bo opraviti resen razmislek na kakšen način rešiti gordijski vozel na območju starega Alprema in bivšega Utoka ter s katerimi ukrepi oživeti mestno jedro.

Copyright © Lista Dušana Papeža 2016. Vse pravice pridržane.