Odgovornost do ljudi, narave in skupnosti.

Združujemo energijo mlade, znanje srednje in izkušnje starejše generacije.

Novice

Prometna infrastruktura v letu 2017

cesteZa področje opravljanja nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanja prometne varnosti je v proračunu za leto 2017 namenjenih skupaj 4.188.991 €. Od tega za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.624.693 €, investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.843.422 €, obnova in vzdrževanje prometne signalizacije, semaforjev, parkirnih avtomatov, parkirišč ter postavitev tabel za označitev naselij 310.766 € ter upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave ter plačilo tokovine in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave 410.110 €.  Cestno omrežje za katere je zadolžena Občina Kamnik obsegajo cca. 420 kilometrov.

V katero prometno omrežje se bo predvidoma investiralo v letu 2017:

 • Cesta Tunjice – Zadnji vrh, in sicer za zamenjavo voziščne konstrukcije, ureditev odvodnjavanja ter asfaltiranje.
 • Sanacija zidu na Kettejevi II. Faza, ki zajema tudi celotno obnovo voziščne konstrukcije.
 • Prestavitev ceste Hruševka – Ravne v dolžini 380 metrov, katero je potrebno zaradi plazovitosti terena nujno prestaviti.
 • Ureditev ceste Volčji Potok – Nova vas v dolžini 180 m, saj je polovica obstoječega asfaltnega vozišča posedena in je delno neprevozna.
 • Ureditev ceste skozi vas Podgorje.
 • Ureditev odseka makadamske javne poti v dolžini cca. 80 m na cesti Podlom – Kališe.
 • Rekonstrukcija Murnove ulice, ki zajema rekonstrukcijo vozišča, obnovo vodovoda in priključkov, obnovo in dograditev fekalne kanalizacije, izvedbo novega meteornega kanala, zaščito obstoječega plinovoda, izvedbo cestne razsvetljave, ureditev novih parkirnih površin za vzdolžno parkiranje osebnih vozil ob desni strani, rekonstrukcijo pločnika ob levi strani in izvedbo novega pločnika ob parkirnih mestih za vzdolžno pakiranje na desni strani in izvedbo ukrepa za umirjanje prometa (dvignjena ploščad s prehodom za pešce).
 • Rekonstrukcija ceste Podgorje – Kamnik od tehničnih pregledov do gostilne Slavke v skupni dolžini 800 m.
 • Ureditev parkirišč in ceste mimo cerkve sv. Mavricija v Šmarci.
 • Rekonstrukcija ceste Cesta treh talcev z obnovo vodovoda.
 • Sanacija ceste Trebelno pri Palovčah.
 • Predvideva se sanacija Ljubljanska cesta v dolžini 150 metrov in ceste Žale v dolžini 400 metrov.
 • Ureditev makadamskega parkirišča na Tunjiški cesti v območju obstoječih površin za parkiranje.
 • Razširitev ceste, zaris kolesarske steze in izgradnja pločnika Mekinje – Godič kjer poteka šolska pot zunaj naselja, ki nima pločnika oziroma kolesarske steze in predstavlja nevarnost za učence, ki obiskujejo POŠ Mekinje.
 • Ureditev odvodnjavanja ter ureditev najbolj nevarnih odsekov lokalne ceste Smrečje v Črni – Gozd, saj se v tem delu ceste vsakodnevno izvaja posebni linijski prevoz šolskih otrok.
 • Izgradnja pločnika Laze - Zgornji Tuhinj
 • Izgradnja semaforja v Zgornjem Tuhinju
 • Izgradnja pločnika Vrhpolje - Azur
 • Zaris avtobusnih postajališč Kamnik – Stahovica - Črnivec
 • Izgradnja nadstrešnic na avtobusnih postajališčih
 • Sanacija poškodovanih mostov (mostu v naselju Motnik, mostu v naselju Buč, ipd.).
 • Postavitev javne razsvetljave Stranje – pokopališče, na območju Godiča in redna zamenjava svetilk po občini.

Lista Dušana Papeža link

 

Copyright © Lista Dušana Papeža 2016. Vse pravice pridržane.