Odgovornost do ljudi, narave in skupnosti.

Združujemo energijo mlade, znanje srednje in izkušnje starejše generacije.

Novice

Odločalo se bo o razvojnih usmeritvah za smodnišnico

Nekdanja smodnišnica Foto Gorenjski glasNa junijski seji občinskega sveta bomo obravnavali tudi strokovne podlage za razvoj območja nekdanje smodnišnice. V LDP Kamnik smo že pri sprejemu Občinskega prostorskega načrta (OPN) zagovarjali, da se morajo območja v nekdanji smodnišnice razvijati v sozvočju s starim mestnim jedrom in Kamniškimi Alpami. Torej bi ga morali pretežno nameniti za upravne, športne, kulturne, rekreacijske, turistične, izobraževalne in podobne dejavnosti ter za potrebe gorske reševalne službe in sedež morebitnega krajinskega parka Kamniške Alpe. Vse to omogoča sprejeta namembnost teh treh območji, saj smo v OPN-ju predvideli, da se območja namenijo centralnim dejavnosti, ki so namenjena oskrbnim, storitvenim in družbenim dejavnostim ter bivanju. S tem namenom smo tudi podprli OPN. 

Na žalost temu ni bilo tako in je lastnik začel prodajati zemljišča za različne dejavnosti, ki vse niso v skladu s smernicami OPN-ja. Težava je nastala tudi zaradi dejstva, da so nekateri v občinskem svetu zagovarjali smodnišnico kot industrijsko - podjetniško cono. Sami smo temu nasprotovali in smo za smodnišnice vseskozi stali na stališču, da se mora območje razvijati v predvsem v smeri zelenih dejavnosti (turizem, šport in rekreacija, parki, ...). Na srečo je župan s svojo upravo presekal to dilemo, dosegel kompromis, in tako je predviden večji del območja smodnišnice kot zeleno območje namenjeno za potrebe turizma, športa in rekreacije, parkovnih površin, kulture, ipd.  V LDP Kamnik ocenjujemo predlog strokovnih podlag pozitivno, glede na dogajanje v nekdanji smodnišnici.

Programska zasnova dejavnosti se je oblikovala na podlagi analize stanja prostora in na podlagi analiz posameznih potencialnih dejavnosti. Območje Smodnišnice je v osnovi razdeljeno na spodnji in zgornji plato ter na južni in severni del. Spodnji plato je dokaj ravninski, medtem ko je zgornji plato reliefno precej razgiban. Južni del območja definirajo centralne, kulturne, oskrbne, storitvene in poslovne dejavnosti, ki postopoma prehajajo v redkejšo zazidavo ter v severnem delu v športne in parkovne površine. Območje se na severu zaključuje z reprezentativnim objektom, ki opredeljuje severni vstop. Zahodno od njega je oblikovan zeleni vstop, kjer so stavbe podrejen parkovnim ureditvam. Zgornji plato je v južnem delu namenjen bivanju in v severnem delu odprtim zelenim, športnim in turističnim programom. Ustrezno zasnovani povezovalni sistemi (prometni in zeleni sistem) v navezavi z ustrezno razmeščenimi dejavnostmi tvorijo funkcionalno celoto.

V LDP Kamnik smo naklonjeni strokovnim podlagam in se bomo o dokončni podpori dokumentu odločali na naši svetniški skupini. Vsekakor pa pričakujemo, da se bodo zelo kmalu za isto mizo zbrali vsi pomembni deležniki tega območja ter dogovorili kako strategijo prenesti tudi v realnost. Od ustreznih državnih služb pa pričakujemo, da bodo aktivno posegle v dogajanje na območju smodnišnice, s ciljem zaščititi tako kulturno dediščino kot tudi preprečiti, da bi se na območju razvijale dejavnosti, ki jim po sprejetem OPN-ju in strokovnih podlagah ni mesto, kot na primer velika parkirišča za tovornjake.

Naj še enkrat povzamemo odgovor na naše svetniško vprašanje iz junija 2016, kaj se sme in kaj se ne sme delati v smodnišnici. Takrat je občinska uprava v svojem odgovoru zapisala, da so na celotnem območju do izdelave in sprejema OPPN-jev dovoljena le redna vzdrževalna dela in rekonstrukcije, novogradnje pa nikakor niso dovoljene. Na območjih so dovoljene ureditve peš in kolesarskih poti pod pogoji, da ne bodo onemogočale izvedbe predvidenega OPPN-ja. Glede na namensko rabo prostora v enotah KA-01, KA-20, KA-145, ki je določena za območje centralnih dejavnosti, pa niso dopustne: proizvodne dejavnosti, promet in skladiščenje, trgovina na debelo, niti druge dejavnosti, ki presegajo predpisane standarde kakovosti okolja.

Strokovne podlage smodnišnica junij 2017Strokovne podlage smodnišnica junij 2017

Copyright © Lista Dušana Papeža 2016. Vse pravice pridržane.