Odgovornost do ljudi, narave in skupnosti.

Združujemo energijo mlade, znanje srednje in izkušnje starejše generacije.

Novice

Kaj se sme razvijati v smodnišnici?

Na junijski seji občinskega sveta smo občinski upravi postavil ustno svetniško vprašanje glede razvoja nekdanje smodnišnice in kaj se lahko danes in kaj se bo lahko jutri na tem območju delalo. Po našem mnenju gre za enega največjih izzivov za razvoj občine in širitev mesta, saj območje obsega slabih 70 hektarjev zemljišč.

Naj še enkrat objavimo del odgovor na naše svetniško vprašanje iz junija 2016, kaj se sme in kaj se ne sme delati v smodnišnici.

Odgovor je pripravila dr. Marija Tadeja JEŽEK,podsekretarka – vodja Oddelka za urejanje prostora:

"Za vse enote z oznako KA -01, KA-20, KA-145 je v OPN predpisana izdelava OPPN-jev. Na vseh območjih so do izdelave in sprejema OPPN-jev dovoljena redna vzdrževalna dela in rekonstrukcije, novogradnje pa nikakor niso dovoljene. Na območjih so dovoljene ureditve peš in kolesarskih poti pod pogoji, da ne bodo onemogočale izvedbe predvidenega OPPN-ja. Glede na namensko rabo prostora v enotah KA -01, KA-20, KA-145, ki je določena za območje centralnih dejavnosti, na tem območju niso dopustne: proizvodne dejavnosti, promet in skladiščenje, trgovina na debelo, niti druge dejavnosti, ki presegajo predpisane standarde kakovosti okolja."

Smodnisnica OPN

Copyright © Lista Dušana Papeža 2016. Vse pravice pridržane.