Odgovornost do ljudi, narave in skupnosti.

Združujemo energijo mlade, znanje srednje in izkušnje starejše generacije.

Novice

Nova prometna ureditev Velike planine

Dusan papez Foto Iztok Čebašek december 2016Občinski svet je na majski seji sprejel predlog izhodišč za razvoj in prometno urejanje Velike planine. Zaradi vedno večjega obiska Velike planine z avtomobili je nujno treba sprejeti nekatere ukrepe, saj promet povzroča težave domačinom, negativno vpliva na okolje in spodkopava želje po trajnostnem razvoju tega območja.

Ob lokalni cesti Volovljek (Kranjski Rak), planina Kisovec in Marjanine njive zaradi slabo vzdrževane makadamske ceste prihaja do škodljivih vplivov na naravo ter življenjski prostor ljudi in živali. To se kaže v obilnem cestnem prahu, hrupu, odvajanju meteornih voda in nanosu peska po travnikih do parkiranja vsepovsod. Problem je tako pereč, da se je ob cesti, na najbolj prizadetih zemljiščih, začelo opuščati tradicionalno pašništvo.

Rešitev, ki smo jo na občinskem svetu predlagali je, da se odsek ceste od Volovljeka do Rakove ravni asfaltira in zagotovi urejena parkirišča, ki bodo zmanjšala pritisk motornih vozil proti Veliki planini. Zato je potrebno nadaljevati s pogovori s pašnimi skupnostmi in z Občino Luče ter v rebalansu proračuna za leto 2018 zagotoviti potrebna sredstva.

Z investicijo je potrebno začeti takoj, saj sem prvi predlog podal že aprila 2016. Vzporedno z asfaltiranjem je potrebno izdelati celovite strokovne podlage za prometno ureditev na območju Velike planine. V svetniški skupini LDP menimo, da asfaltiranje odseka in ureditev parkirišč lahko poteka hkrati z izdelavo strokovnih podlag.

Dušan Papež,
občinski svetnik LDP

Copyright © Lista Dušana Papeža 2016. Vse pravice pridržane.