Odgovornost do ljudi, narave in skupnosti.

Združujemo energijo mlade, znanje srednje in izkušnje starejše generacije.

Novice

Odkup stavb nekdanje tovarne Meso Kamnik

edis rujevic 295x300Občinski svetnik Edis Rujović je na Občino naslovil predlog, da Občina Kamnik pristopi k nakupu stavbe nekdanje tovarne Meso Kamnik ob Kamniški Bistrici v mestnem jedru, ki vsekakor ni in ne more biti v ponos mestu. To območje je po sprejetem prostorskem načrtu namenjeno za zelene površine.

"V LDP Kamnik zagovarjamo, da se mora stavba odkupiti, porušiti in na tem mestu urediti park z manjšim otroškim igriščem in klopcami ter sprehajalno in kolesarsko potjo, ki gre tudi na območje nekdanjega Alprema. Širši cilj mora biti odpreti reko mestu oziroma mesto reki," je povedal občinski svetnik Edis Rujović.

V odgovori je dr. Marija Tadeja JEŽEK, vodja Oddelka za urejanje prostora zapisala, da so pogovori o nakupu nepremičnine Mesa Kamnik že potekali (predvsem z namenom zagotovitve dodatnih zelenih površin na tem območju), vendar Občina nima zadosti proračunskih sredstev za nakup. Na žalost v odgovoru ni navedeno, kdaj so pogajanja potekala in kakšen znesek je zahtevan s strani prodajalca za nakup tega propadajočega kompleksa. Veljavni prostorski načrt pa dovoljuje nakup in tudi odstranitev objektov zato menimo, da mora Župan nadaljevati pogajanja o nakupu tega kompleksa.

Vodja oddelka je tudi zapisala, da je za območje objektov Mesa Kamnik predvidena izdelava prostorskega akta (OPPN) ter da se mora načrtovanje priprave tega OPPN izvesti skupaj z območjem nekdanje tovarne Alprem. S tem se strinjamo, saj sta območji medsebojno soodvisno. Ravno tako kot za območje Utoka je treba tudi za območji objektov nekdanje tovarne Alprem in Meso Kamnika izdelati konservatorski načrt ter rešitve za revitalizacijo pridobiti z natečajem. Je pa res, da občina trenutno pripravlja spremembo te določbe in bo namesto konservatorskega načrta potrebno za območje starega mestnega jedra izdelati le strokovne podlage.

V LDP Kamnik si bomo v skladu z našimi možnostmi prizadevali prepričati občinsko koalicijo, da potrebujemo trajnostno načrtovanje ureditve mestnega jedra, ki mora zamenjati stihijsko. Na novo sprejeti Občinski prostorski načrt to vsekakor omogoča.

Na spodnji sliki je izsek iz predlagane ureditve iz dokumenta »Vizija prostorskega razvoja starega mestnega jedra« arhitekta Tomaža Schlegla iz februarja 2009. Dokument je naročila Občina Kamnik in je bil del priprav na občinski prostorski načrt.

Vizija prostorskega razvoja starega mestnega jedra arhitekta Tomaža Schlegla iz februarja 2009

Copyright © Lista Dušana Papeža 2016. Vse pravice pridržane.