Odgovornost do ljudi, narave in skupnosti.

Združujemo energijo mlade, znanje srednje in izkušnje starejše generacije.

Vprašanja

Koliko Občina Kamnik ve o KIK-ova kulturna dediščina? Bi morala kaj vedeti?

Brane Golubović je Občino Kamnik povprašal ter predlagal, da je potrebno posebno pozornost nameniti reševanju kulturne dediščine KIK. V sodelovanju z Medobčinskim muzejem in nekdanjimi delavci KIK-a so prostovoljci iz zgradbe rešili več predmetov, ki spadajo pod industrijsko dediščino. Ti predmeti se v tem trenutku hranijo v depoju muzeja, v Domu kulture Kamnik, MC Kotlovnica in v upravni stavbi Katzenberg.

Zavod za kulturno dediščino Kranj je situacijo v KIK-u dokumentiral, drugih ukrepov pa za enkrat, po širše dostopnih informacijah, še ni bilo. S strani Medobčinskega muzeja Zaprice je bil obveščen Arhiv Slovenije, ki se je odzval, vendar se po prvem sestanku ni več oglasil, čeprav se v Katzenbergu še vedno nahaja veliko pomembnih dokumentov.

Znana KIKova knjižnica je bila dobesedno podarjena na eni od dražb (verjetno nakupu za 30 evrov ne moremo reči nakup), kjer KIK – podjetje v stečaju prodaja premičnine, a za enkrat še ni bila odpeljana iz podjetja. Po nestrokovni oceni je iz knjižnice že pred tem izginilo pomembnejše gradivo.

Vprašanja LDP Kamnik in "odgovori" Občine Kamnik:

1. Ali spremljate dogajanje glede kulturne in industrijske dediščine na območju nekdanje Smodnišnice in ali ste v stikih z lastniki?

Občina Kamnik glede razpolaganja in varstva kulturne dediščine ni neposredno seznanjena z uporabo dediščine ali njenimi kršitvami. Občina za to tudi ni pristojna, saj območje Smodnišnice ni zavarovano kot kulturni spomenik lokalnega pomena. Na območju se nahaja zgolj registrirana kulturna dediščina, ki je vpisana v Register nepremične kulturne dediščine (EŠD 11958 – Kamnik–Fužine). Sodi v območje dediščine iz strokovnih zasnov varstva.

 • Vrsta dediščine: parki in vrtovi
 • Tip enote: vrtnoarhitekturna dediščina
 • Kategorija varstva: varovanje v prostorskih aktih
 • Strokovna področja: tehniška zgodovina, krajinska arhitektura, umetnostna zgodovina
 • Varstvene usmeritve: parki in vrtovi

Kot kulturna dediščina je torej registrirana le vrtno-arhitekturna dediščina nekdanjega dvorca Katzenberg. V območjih vrtnoarhitekturne dediščine velja dodatni pravni režim varstva, kipredpisuje ohranjanje njihovih varovanih vrednot, kot so:

 • zasnova (oblika, struktura, velikost, poteze),
 • grajene ali oblikovane sestavine (grajene strukture, vrtna oprema, likovni elementi),
 • naravne sestavine (rastline, vodni motivi, relief),
 • podoba v širšem prostoru oziroma odnos dediščine z okolico (ohranjanje prepoznavne podobe, značilne, zgodovinsko pogojene in utemeljene meje),
 • rastišče z ustreznimi ekološkimi razmerami, ki so potrebne za razvoj in obstoj rastlin,
 • vsebinska, funkcionalna, likovna in prostorska povezanost med sestavinami prostorske kompozicije in stavbami ter površinami, pomembnimi za delovanje celote.

2. Ali se ve, kdo je kupil predmete KIK-ove knjižnice (strokovna literatura, recepture, dogajanja ipd.)?

Občina Kamnik o tem nima podatkov.

3. Ali se dela popis predmetov, ki so kulturna dediščina KIK?

Kolikor nam je znano, je Zavod za varstvo kulturne dediščine pripravil strokovne podlage za varstvo, ki obsegajo tudi popis objektov in naprav v območju Smodnišnice. Strokovnih podlag Občina Kamnik ni prejela.

4. Oddelku za družbene dejavnosti predlagam, da se aktivno vključi v reševanje situacije in naj vodi proaktivno politiko pri komuniciranju in sodelovanju z Medobčinskim muzejem Zaprice, Zavodom za varstvo kulturne dediščine iz Kranja, Arhivom RS in Matično knjižnico Franceta Balantiča, s ciljem, da se dogovori in organizira skladiščenje rešene opreme in materiala z območja KIK.

Občina se bo trudila, da bo aktivno sodelovala v procesih varstva kulturne dediščine in drugih gradiv z območja Smodnišnice, v kolikor bodo te aktivnosti v javnem interesu in v kolikor bo za reševanje teh zadev pristojna.

5. Ali je občina aktivna pri iskanju skladiščnih prostorov za nabrane predmete?

Občina se bo trudila, da bo aktivno sodelovala pri iskanju skladiščnih prostorov za varstvo kulturne dediščine in drugih gradiv iz območja Smodnišnice.

6. Ali občina v okviru strategije turističnega razvoja razmišlja o predstavitvi kamniške industrijske dediščine v obliki poti po industrijski dediščini in spoznavanju industrijske dediščine v živo, ne le v obliki razstav?

Občina bo skupaj z Zavodom za turizem in šport v Občini Kamnik ter Medobčinskim muzejem Kamnik aktivno iskala rešitve, da bi se industrijsko dediščino spoznavalo na različne načine in ne le v obliki razstav.

Copyright © Lista Dušana Papeža 2016. Vse pravice pridržane.