Degredirano območje Utoka in stavba nekdanje tovarne Meso Kamnik

edis rujevic 295x300Občinski svetnik Edis Rujović je na junijski seji občinskega sveta opozoril na neurejeno zemljišče nekdanjega Utoka ter propadajočo stavbo nekdanje klavnice – Meso Kamnik. Zanimalo ga je, ali je Občina že opozorila lastnika zemljišča in propadajoče stavbe na ta problem, na kateri stopnji so pogovori za rešitev problema in kaj je pripravljen lastnik narediti, da se problem reši.

Območje nekdanje tovarne Utoka je še vedno neurejeno na kar me je v zadnjem času opozorilo vse več občank in občanov. Površina namreč meji z elitno stanovanjsko sosesko Mali grad, je v neposredni bližini starega mestnega jedra in močno kazi podobo mesta.

Ker se zaveda, da je problem povezan z velikimi finančnimi sredstvi je predlagal, da Občina z lastnikom doseže dogovor, da se sedaj degradirano območje začasno preuredi v večnamenski park ter delno razširi Parmova ulice ob kateri se zasadi drevesa in ob njej postavi vsaj 50 parkirnih mest, ki bi verjamem pripomogla k lažji dostopnosti ob raznih dogodkih in trgovin v mestne jedru.

Meni, da glede na to, da ima občina vzvode, s katerimi lastnika lahko prisili v ureditev zemljišča oziroma stavbe v kolikor le ta kazi okolico ali je nevarna za ljudi, predlaga intenzivno rabo prej omenjenih vzvodov v kolikor dogovor z lastnikom ni mogoč.

Vprašal pa je tudi ali se je občina že zanimala za nakup objekta in nato ureditev območja v neposredni bližini UTOK in sicer stavbe nekdanje tovarne Meso Kamnik (Klavnice), ki vsekakor ni in ne more biti v ponos mestu. Predlaga, da se stavba poruši in uredi park z otroškim igriščem in klopcami, kot je bilo to že predvideno leta 2009.

Zanimalo ga je tudi, kaj je Občina predvidela v OPN za ta degradirana območja (nekdanje tovarne Utok, Meso Kamnik in Alprem), ki so že sedaj popolnoma obdana z betonom.

Odgovor (za 16. sejo OS, 5.10.2016) je pripravila dr. Marija Tadeja JEŽEK, podsekretarka – vodja Oddelka za urejanje prostora:

Občina Kamnik se zaveda problema na območju nekdanje tovarne Utok. Lastnik in investitor ima za območje gradbene jame že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Gradbeno dovoljenje predvideva izgradnjo stanovanj in hotela. Ker investitor ne želi graditi v skladu z veljavnim gradbenim dovoljenjem, je zaprosil za spremembo prostorskega akta. Postopek sprememb in dopolnitev prostorskega akta je namenjen umestitvi predvidoma 100 stanovanj, velikosti 50–70 m 2 , ter 212 parkirnih mest.

V skladu s 161. členom OPN (Ur. l. RS, št. 86/2015) je zaradi celovitosti obravnavanega območja pred pripravo ali spremembo izvedbenih aktov za območje EŠD 213 Kamnik-Mesto potrebno pripraviti skupne strokovne podlage, to je analitični del konservatorskega načrta za prenovo in zasnovo prostorskega načrtovanja.

V skladu z veljavno zakonodajo na območju gradbene jame velja režim gradnje. Vsekakor občina nima pravnega vzvoda, da investitorja prisili v dokončanje gradnje.

Kar zadeva odkupe zemljišč, Občina Kamnik v okviru proračunskih možnosti odkupuje zemljišča za infrastrukturo. Tudi pogovori o nakupu nepremičnine Mesa Kamnik so že potekali (predvsem z namenom zagotovitve dodatnih zelenih površin na tem območju), vendar Občina nima zadosti proračunskih sredstev za nakup.

Za območje objektov Mesa Kamnik je predvidena izdelava OPPN, načrtovanje oziroma postopek priprave OPPN se mora izvesti skupaj z območjem nekdanje tovarne Alprem. Ravno tako kot za območje Utoka je treba tudi za območje KA-42 in KA-43 izdelati konservatorski načrt ter rešitve za revitalizacijo pridobiti z natečajem. Je pa res, da občina trenutno pripravlja spremembo te določbe in bo namesto konservatorskega načrta potrebno za območje starega mestnega jedra izdelati le strokovne podlage.

Na sliki je izsek iz predlagane ureditve iz dokumenta »Vizija prostorskega razvoja starega mestnega jedra« arhitekta Tomaža Schlegla iz februarja 2009. Dokument je naročila Občina Kamnik in je bil del priprav na občinski prostorski načrt.

Vizija prostorskega razvoja starega mestnega jedra arhitekta Tomaža Schlegla iz februarja 2009

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.