Osnutek statuta stranke LDP v nastajanju

Lista Dušana Papeža se je na svojem rednem sestanku odločila, da zaradi lažje organiziranosti in finančnega poslovanje pridobi status politične stranke lokalnega pomena. V samem delovanju Liste se ne bo nič spremenilo. Od avgusta naprej se tako zbirajo podpisi podpore za ustanovitev stranke.

Na podlagi Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 103/07) je ustanovni Zbor članov v Kamniku dne ____________ sprejel

STATUT STRANKE LISTA DUŠANA PAPEŽA

UVODNE DOLOČBE

1. člen

Članice in člani politične stranke z imenom Lista Dušana Papeža, s kratico imena LDP (v nadaljevanju stranka), s svojim delovanjem uresničujemo program stranke, pravico do svobodnega združevanja ter pravico do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev.

2. člen

Znak stranke

3. člen

Stranka je pravna oseba s sedežem v Kamniku in deluje v Republiki Sloveniji.

Stranka nima organiziranih teritorialnih enot.

ČLANSTVO

4. člen

Članica ali član stranke lahko postane vsak, ki v skladu s pogoji, določenimi v zakonu, podpiše pristopno izjavo, s katero sprejema program in statut stranke ter plača članarino. V pristopni izjavi se navede svoje ime in priimek, datum rojstva, spol, stalno in začasno prebivališče, elektronski naslov, telefonske številke, izobrazbo, poklic in druge podatke, ki jih določi Izvršni odbor stranke.

Register članic in članov vodi generalna sekretarka ali generalni sekretar stranke.

5. Člen

Izvršni odbor lahko v roku 30 dni po prejemu pristopne izjave zavrne vpis v seznam članic in članov, če dotedanje delo, javno nastopanje ali drugo javno ravnanje podpisnice ali podpisnika pristopne izjave nasprotuje temeljnim vrednotam, ciljem ali programskim prizadevanjem stranke.

Na odločitev Izvršnega odbora je v roku 15 dni od zavrnitve vpisa v seznam članic in članov možna pritožba, ki jo obravnava Nadzorni odbor stranke na prvi naslednji seji. Odločitev Nadzornega odbora o pritožbi je dokončna.

6. člen

Članice in člani stranke imajo pravico:

 • biti obveščeni o delu stranke,
 • sooblikovati politike stranke ter sodelovati pri njihovem izvajanju,
 • voliti in biti voljeni v organe stranke,
 • kandidirati za uvrstitev na kandidatne liste stranke za volitve v predstavniška telesa.

Članice in člani stranke imajo dolžnost:

 • s svojim delovanjem krepiti in udejanjati temeljne vrednote, zaradi katerih je bila stranka ustanovljena,
 • delovati v skladu s statutom in programom stranke,
 • aktivno sodelovati v organih, v katere so bili izvoljeni ali imenovani ter uresničevati njihove sklepe.

7. člen

Članstvo v stranki preneha z izstopom, izbrisom, izključitvijo ali s smrtjo.

Članica ali član iz stranke izstopi tako, da izvršnemu odboru pošlje pisno izstopno izjavo, v kateri lahko navede razloge za izstop.

Iz registra članov se izbriše članica ali član, ki dve leti zapored ne plača članarine.

Članico ali člana stranke se izključi iz stranke v primeru hujših kršitev temeljnih vrednot stranke, njenega statuta ali delovanja v nasprotju s programom ali sprejetimi sklepi stranke. Pobudo za izključitev lahko poda vsaka članica ali član stranke ali njeni organi. O pobudi za izključitev odloča izvršni odbor stranke.

Zoper sklep o izključitvi iz stranke lahko članica ali član, na katero/-ega se sklep nanaša, poda pritožbo v roku 15 dni od sprejetja sklepa. O pritožbi na drugi stopnji odloča nadzorni odbor stranke na prvi naslednji seji. Odločitev nadzornega odbora o pritožbi je dokončna.

ORGANIZACIJA STRANKE

8. člen

Organe lahko sestavljajo samo članice in člani stranke, razen če ta statut ne določa drugače.

Mandat vseh organov stranke traja štiri leta, svojo funkcijo pa opravljajo do izvolitve novih organov.

Kolegijski organi stranke odločajo na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah.

Kolegijski organi stranke veljavno odločajo, če je na seji navzoča več kot polovica članic in članov, in sicer z večino opredeljenih glasov navzočih članic in članov, razen v primerih, ko je z zakonom ali tem statutom določeno drugače.

Na korespondenčnih sejah mora biti omogočeno odločanje vsem članicam in članom organa, odločitev pa je sprejeta, če zanjo glasuje večina vseh članic in članov organa.

Članice in člani kolegijskih organov stranke so se dolžni udeleževati sej organov, katerih članice oziroma člani so. V kolikor se članica oziroma član kolegijskega organa iz neopravičenih razlogov ne udeleži seje organa več kot trikrat v tekočem letu, mandat te članice oziroma člana kolegijskega organa preneha, ne glede na druge določbe statuta.

Natančnejše delo kolegijskih organov lahko določajo njihovi poslovniki in pravilniki.

9. člen

Izvršni odbor lahko odloči, da ima stranka tudi podmladek in seniorsko organizacijo.

Obe organizaciji sta v svojem delovanju avtonomni, vendar ne smeta delovati v nasprotju s tem statutom in političnim programom stranke.

Če izvršni odbor odloči, da ima stranka tudi podmladek in seniorsko organizacijo, so vse članice in člani stranke, ki še niso dopolnili trideset let, avtomatično tudi članice in člani podmladka stranke, vse članice in člani stranke, ki so dopolnili petinšestdeset let, pa avtomatično tudi članice in člani seniorske organizacije, razen v primeru, ko članica oziroma član stranke poda pisno izjavo, da se članstvu v podmladku oziroma seniorski organizaciji odpoveduje.

ORGANI STRANKE

10. člen

Organi stranke so:

 • zbor članov,
 • izvršni odbor,
 • predsednica ali predsednik,
 • podpredsednica ali podpredsednik stranke,
 • generalna sekretarka oziroma generalni sekretar in
 • nadzorni odbor.

ZBOR ČLANOV

11. člen

Zbor članov je najvišji organ stranke in:

 • sprejema statut in njegove spremembe ter dopolnitve;
 • sprejema program, njegove spremembe in druge vsebinske dokumente in usmeritve;
 • voli in razrešuje voljene članice in člane izvršnega odbora in predsednico ali predsednika ter članice oziroma člane nadzornega odbora stranke;
 • odloča o prenehanju, spojitvi, pripojitvi ali razdružitvi stranke.

Zbor članov sestavljajo vse članice in vsi člani stranke.

Zbor članov se sestaja po potrebi, vendar najmanj vsako četrto leto.

12. člen

Zbor članov skliče predsednica ali predsednik stranke. Zbor članov veljavno odloča, če so bili nanj najmanj 10 dni pred zasedanjem pisno vabljene vse članice in člani stranke.

Zbor članov je sklepčen, če je prisotnih več kot ena tretjina članic in članov stranke. V kolikor zbor članov ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je zbor članov sklepčen.

V vabilu za sklic zbora članov mora biti navedena določba o sklepčnosti zbora članov iz prejšnje določbe tega člena.

Zbor članov veljavno odloča z večino opredeljenih glasov navzočih članic in članov zbora.

Zbor članov lahko s pisno izjavo in predlaganim dnevnim redom zahteva tudi najmanj tretjina članic in članov, ki se morajo pod predlog podpisati in navesti razloge za zahtevo sklica. V tem primeru mora predsednica ali predsednik stranke zbor članov sklicati najkasneje v 30 dneh od prejema pisne izjave.

Zbor članov sprejme poslovnik o svojem delu.

IZVRŠNI ODBOR

13. člen

Izvršni odbor:

 • skrbi za udejanjanje sklepov in stališč zbora članov;
 • spremlja izpolnjevanje programa in usmeritev zbora članov ter daje politične smernice za delo stranke in njenih organov med dvema Zboroma članov;
 • organizira in izvaja aktivnosti stranke ter odloča o kadrovskih, strukturnih, organizacijskih in ostalih zadevah stranke ter v zvezi s tem sprejema ustrezne akte;
 • vodi postopke volitev v vse organe stranke in postopke volitev v državni zbor, predsednico ali predsednika republike, v organe lokalne skupnosti in v evropski parlament.
 • v skladu z veljavno zakonodajo določa kandidatke in kandidate na volitvah v državni zbor, v evropski parlament, kandidatke in kandidate za volitve v organe lokalnih skupnosti in kandidatko ali kandidata za predsednico oziroma predsednika republike.
 • sprejema finančni načrt in zaključni račun stranke;
 • imenuje strokovna delovna telesa ter določi vsebinski okvir njihovega delovanja, njihovo sestavo in mandat ter imenuje koordinatorke ali koordinatorje, ki delovna telesa vodijo;
 • z večino glasov vseh članic in članov Izvršnega odbora stranke sprejema spremembe statuta, ki so potrebne zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo, če take spremembe bistveno ne posegajo v vsebino statuta;
 • opravlja druge naloge, določene s tem statutom in sklepi Zbora članov.
 • sprejme spremembo naslova sedeža stranke

Izvršni odbor sestavljajo:

 • predsednica ali predsednik stranke;
 • podpredsednica ali podpredsednik stranke;
 • generalna sekretarka ali generalni sekretar stranke;
 • občinske svetnice ali svetniki, ki so članice/člani stranke
 • tri voljene članice ali člani.

Članice in člane Izvršnega odbora na predlog predsednika volijo in razrešujejo vse članice in člani stranke.

14. člen

Izvršni odbor stranke se sestaja po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno.

Seje Izvršnega odbora stranke sklicuje in vodi predsednica ali predsednik stranke.

Sejo Izvršnega odbora stranke lahko s pisno izjavo in predlaganim dnevnim redom zahteva tudi najmanj tretjina članic in članov Izvršnega odbora stranke, ki se morajo pod predlog podpisati in v zahtevi navesti razloge za zahtevo sklica. V tem primeru mora predsednica ali predsednik Izvršnega odbora stranke sejo Izvršnega odbora sklicati najkasneje v 30 dneh od prejema pisne izjave.

PREDSEDNICA ALI PREDSEDNIK STRANKE

15. člen

Predsednica ali predsednik stranke:

 • predstavlja stranko v javnosti in jo vodi;
 • skrbi za udejanjanje sklepov in stališč Zbora članov in Izvršnega odbora;
 • predlaga kandidatke ali kandidate za podpredsednico ali podpredsednika stranke ter tri kandidatke ali kandidate za izvršni odbor;
 • imenuje generalno sekretarko ali generalnega sekretarja;
 • o svojem delu poroča Zboru članov in Izvršnemu odboru stranke;
 • opravlja druge naloge, določene s tem statutom.

Predsednico ali predsednika stranke volijo vse članice in vsi člani stranke neposredno.

PODPREDSEDNICA ALI PODPREDSEDNIK STRANKE

16. člen

Podpredsednica ali podpredsednik stranke:

 • sodeluje s predsednico ali predsednikom stranke pri udejanjanju sklepov in stališč Zbora članov ter Izvršnega odbora stranke;
 • o svojem delu poroča Zboru članov in Izvršnemu odboru stranke;
 • opravlja druge naloge, določene s tem statutom.

V primeru odsotnosti predsednice ali predsednika stranke predstavlja stranko v javnosti podpredsednica ali podpredsednik stranke, ki ima za to pooblastilo predsednice ali predsednika stranke.

Podpredsednico oziroma podpredsednika stranke volijo vse članice in vsi člani stranke neposredno.

GENERALNA SEKRETARKA ALI GENERALNI SEKRETAR STRANKE

17. člen

Generalna sekretarka ali generalni sekretar stranke:

 • zastopa stranko v pravnem prometu;
 • nosi odgovornost za njeno finančno in materialno poslovanje;
 • pripravlja letni finančni načrt in poročilo;
 • zagotavlja administrativno, organizacijsko in strokovno podporo organom stranke na državni ravni organiziranosti;
 • vodi postopke in ureja premoženjsko-pravna razmerja stranke ter pravno nasledstvo ob morebitnem izbrisu stranke iz registra oziroma ob morebitnem prenehanju, spojitvi, pripojitvi ali razdružitvi stranke;
 • opravlja druge zadolžitve po navodilih predsednice ali predsednika stranke ali Izvršnega odbora stranke;
 • opravlja druge naloge, določene s tem statutom.

Mandat generalne sekretarke ali generalnega sekretarja je vezan na predsednico ali predsednika.

NADZORNI ODBOR STRANKE

18. člen

Nadzorni odbor stranke:

 • nadzoruje finančno in materialno poslovanje stranke;
 • tolmači statut in druge akte stranke;
 • ocenjuje skladnost ravnanj in odločitev organov s statutom;
 • odloča o pritožbah zoper sklep o zavrnitvi vpisa v seznam članic in članov;
 • odloča o pritožbah zoper sklep o izključitvi iz stranke;
 • opravlja druge naloge, ki izhajajo iz tega statuta.

Nadzorni odbor ima tri člane od katerih izmed sebe izvolijo predsednico/predsednika.

Članstvo v nadzornem odboru ni združljivo s članstvom v drugem organu stranke na državni ravni, razen s članstvom v zboru članov stranke.

Nadzorni odbor stranke odloča na svojo pobudo, na pobudo članic in članov stranke in na pobudo organov stranke.

19. člen

Nadzorni odbor stranke se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat letno.

Seje nadzornega odbora stranke sklicuje in vodi predsednica ali predsednik nadzornega odbora stranke.

Sejo nadzornega odbora stranke lahko s pisno izjavo in predlaganim dnevnim redom zahtevata tudi najmanj dve članici oziroma člana nadzornega odbora stranke. V tem primeru mora predsednica ali predsednik nadzornega odbora stranke sejo nadzornega odbora sklicati najkasneje v 30 dneh od prejema pisne izjave.

JAVNOST DELOVANJA

20. člen

Delovanje stranke je javno.

Organi stranke lahko na predlog, ki ga mora podpreti več kot polovica navzočih članic ali članov, izjemoma sejo tudi zaprejo za javnost.

21. člen

Stranka zagotavlja javnost svojega delovanja tudi prek svoje uradne spletne strani in medijev.

VOLITVE IN IMENOVANJA

22. člen

Volitve organov so praviloma tajne, imenovanja pa pristojni organi opravijo z javnim glasovanjem.

Za izvedbo tajnih volitev organ, ki voli, ali organ, ki vodi postopke posameznih volitev, imenuje volilno komisijo, ki jo sestavljajo predsednica ali predsednik volilne komisije ter najmanj dve članici oziroma člana volilne komisije, izmed katerih nihče ne sme kandidirati na volitvah.

23. člen

Organ, ki vodi postopek za posamezne voljene ali imenovane funkcije, mora postopek evidentiranja voditi tako, da ta omogoča opredeljevanje vsake članice in vsakega člana stranke, ki ima pravico voliti posamezen organ stranke.

Če veljavna zakonodaja ne določa drugače, morajo kandidatne liste za sestavo kolegijskih organov stranke na vseh ravneh zagotavljati najmanj tretjinsko zastopanost enega spola.

Glasuje se lahko le o kandidatkah in kandidatih, ki podajo pisno soglasje h kandidaturi.

Če veljavna zakonodaja ne določa drugače, morajo kandidatne liste za volitve v državni zbor, evropski parlament, organe lokalnih skupnosti, predsednico ali predsednika države zagotavljati najmanj tretjinsko zastopanost enega spola.

Na kandidatne liste za volitve v državni zbor, evropski parlament, za kandidate za organe lokalne skupnosti in za predsednika ali predsednico države se lahko predlaga le kandidatke in kandidate, ki podajo pisno soglasje h kandidaturi.

Kandidatke in kandidati so na glasovnicah razvrščeni po abecedi, prva črka pa je določena z žrebom, ki ga izvede organ, ki voli, ali organ, ki vodi postopke posameznih volitev.

24. člen

Kadar je na kandidatni listi toliko kandidatk ali kandidatov, kolikor se jih voli, se voli tako, da se na glasovnici obkroži besedo ZA ali PROTI.

Kadar je na kandidatni listi več kandidatk ali kandidatov, kot se jih voli, se glasuje tako, da se na glasovnici obkroži številko pred imenom kandidatke ali kandidata.

25. člen

Za nosilca individualne funkcije je izvoljen kandidat ali kandidatka, ki prejme večino veljavnih glasov, če ni v tem statutu drugače določeno.

Če noben kandidat ali kandidatka ne prejme večine glasov, se glasovanje ponovi med kandidatoma oziroma kandidatkama z največ prejetimi glasovi.

Če je več kandidatk ali kandidatov dobilo enako najvišje število glasov ali če je dvoje ali več kandidatk ali kandidatov dobilo enako drugo najvišje število glasov, se med njimi izvede nov krog volitev.

Če tudi v drugem glasovanju nihče ne dobi večine veljavnih glasov, se izbira kandidatk ali kandidatov določi z žrebom.

26. člen

Kadar je na kandidatni listi za kolegijske organe več kandidatk in kandidatov, kot se jih voli, so izvoljene ali izvoljeni tisti kandidati in kandidatke, ki dobijo največ glasov na oddanih veljavnih glasovnicah, do popolnitve števila voljenih članic in članov kolegijskega organa stranke, pri čemer je treba upoštevati razmerje med spoloma v skladu z zakonodajo in določbami tega statuta.

Kadar je na kandidatni listi za kolegijske organe toliko kandidatk in kandidatov, kolikor se jih voli, so kandidatke in kandidati izvoljeni, če prejmejo večino veljavnih glasov.

Če je na volitvah za kolegijske organe dvoje ali več kandidatk ali kandidatov za zadnje mesto, ki se še voli, dobilo enako število glasov, se med njimi izvede nov krog volitev.

Če tudi v drugem glasovanju nihče ne dobi večine veljavnih glasov, se izbira kandidatk ali kandidatov določi z žrebom.

Če iz glasovnice ni razvidna volja volivca ali volivke, je glasovnica neveljavna.

27. člen

Natančnejše postopke in merila za evidentiranje, oblikovanje kandidatnih list, volitve, ponovne in nadomestne volitve, imenovanja individualnih organov, članic in članov kolegijskih organov ter nosilk in nosilcev drugih funkcij lahko natančno določi pravilnik, ki ga sprejme izvršni odbor stranke. Ta pravilnik mora tudi določati pravico ugovora na potek volitev in določiti ukrepe v primeru ugotovitve nepravilnosti.

PRENEHANJE FUNKCIJ

28. člen

Funkcija članici ali članu v individualnem ali kolegijskem organu preneha s pretekom mandata, z odstopom, izbrisom iz članstva, izstopom ali s smrtjo.

Odstop mora članica ali član pisno posredovati kolegijskemu organu, katerega članica ali član je. Kadar odstopa članica ali član individualnega organa, o svojem odstopu pisno obvesti izvršni odbor stranke.

29. člen

Organi stranke lahko posamezne članice ali člane kolegijskih ali individualnih organov razrešijo. Za razrešitev se smiselno uporabljajo določbe, ki določajo izvolitev.
Pobudo za razrešitev predsednice oziroma predsednika stranke, podpredsednice oziroma podpredsednika stranke in voljenih članic oziroma članov izvršnega odbora lahko poda izvršni odbor stranke ali ena tretjina članic in članov stranke.

Predlog razrešitve je mogoče podati, če članica oziroma član organa ali organ kot celota ne izvršuje statutarnih nalog in sprejetega programa stranke.

V primeru odstopa ali razrešitve članice ali člana individualnega organa lahko Izvršni odbor stranke na predlog predsednice ali predsednika stranke za čas do izvolitve nove članice oziroma člana tega individualnega organa imenuje vršilko ali vršilca dolžnosti funkcije, vendar največ za dobo šestih mesecev.

V primeru odstopa ali razrešitve članice ali člana kolegijskega organa lahko organ kooptira v članstvo nadomestno članico oziroma člana, vendar na tak način lahko organ dopolni največ 20 % članstva v organu.

FINANCIRANJE IN POSLOVANJE

30. člen

Stranka pridobiva sredstva za svoje delovanje s prispevki fizičnih oseb ter iz drugih z zakonom določenih virov.

Finančno in materialno poslovanje stranke lahko podrobneje ureja pravilnik, ki ga na predlog generalne sekretarke ali generalnega sekretarja stranke sprejme Izvršni odbor stranke.

PRENEHANJE, SPOJITEV, PRIPOJITEV ALI RAZDRUŽITEV STRANKE

31. člen

Predlog za prenehanje, spojitev, pripojitev ali razdružitev stranke lahko izvršni odbor stranke ali najmanj tretjina članic in članov stranke. Predlog, ki mora biti podan v pisni obliki in mora vsebovati podpise predlagateljev, mora biti posredovan Izvršnemu odboru stranke.

Po preteku enomesečnega roka mora predsednica ali predsednik stranke skladno s statutom sklicati Zbora članov stranke, ki odloča o prenehanju, spojitvi, pripojitvi ali razdružitvi stranke.

O nadaljnji uporabi in namenu vseh finančnih sredstev in drugega premoženja ter o pravnem nasledstvu v primeru prenehanja stranke oziroma v primeru izbrisa stranke iz registra odloča generalna sekretarka ali generalni sekretar stranke.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

32. člen

Statut začne veljati takoj, ko ga sprejme zbor članov.

33. člen

Statut stranke se objavi na uradni spletni strani stranke.

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.