Pobuda za nakup zemljišča v severnem delu nekdanje smodnišnice

Dušan_PapežNa junijski seji občinskega sveta je Dušan Papež predlagal, da Občina Kamnik zagotovi poseben proračunski sklad za nakup zemljišč in objektov v nekdanji smodnišnici, predvsem zemljišč in stavb v severnem delu, ki so s prostorskimi načrti namenjena za turizem, šport in rekreacijo ter parkovne površine. Dejstvo je, da je ena od nalog občin tudi spodbujanje športa in rekreacije ter zagotavljanje potrebne športne infrastrukture.

Po naših informacijah bo v mesecu juniju izvedena javna dražba za prodajo nekaterih zemljišč v severnem delu nekdanje smodnišnice. Dajemo pobudo, da se dražbe, v kolikor bo do nje prišlo, Občina udeleži in kupi ta zemljišča za namen razvoja športa in rekreacije. S tem namenom, naj se že v rebalansu proračuna za leto 2018 zagotovi ustrezna sredstva.

Odgovor so pripravile Maja SUŠNIK, direktorica občinske uprave, dr. Marija Tadeja JEŽEK, podsekretarka – vodja Oddelka za urejanje prostora in Marija KOS, podsekretarka – pomočnica vodje oddelka za področje finančnega poslovanja:

Na dnevni red današnje seje se umesti tudi Amandma predlagatelja k predlogu Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2018.

Stečajni upravitelj družbe KIK Kemijska industrija Kamnik d.o.o. – v stečaju, je v skladu z veljavnimi predpisi podal občini kot predkupnemu upravičencu. Obvestilo, iz katerega med drugim izhaja, da se bo za zemljišča v lasti stečajnega dolžnika, t.j. zemljišča parc. št. 125/2 k.o. Košiše ter 507/1, 507/2, 507/3, 508, 501, 502, 506, 505/1, vse k.o. Kamnik, na podlagi določb Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Ur. list RS, št. 126/2007 s spremembami) vršila javna dražba. Skladno z določili navedenega zakona lahko predkupni upravičenec (torej

  • plača varščino za udeležbo na dražbi;
  • na dražbi izjavi, da uveljavlja predkupno pravico, in
  • podpiše prodajno pogodbo in plača celotno kupnino v 15 dneh po sklenitvi prodajne pogodbe.

Izklicna cena za celoten kompleks zemljišč znaša 250.000 €, udeleženci javne dražbe pa lahko izklicno ceno dražijo oz. zvišujejo po 1.000 €. V kolikor bo amandma sprejet, se bo občinska uprava dražbe lahko udeležila in na njej tudi sodelovala.

Kot navedeno gre za prodajo zemljiškega kompleksa v lasti družbe KIK Kemijska industrija Kamnik d.o.o. v stečaju, in sicer za zemljišča parc. št. 125/2 k.o. Košiše ter 507/1, 507/2, 507/3, 508, 501, 502, 506, 505/1, vse k.o. Kamnik, ki se nahajajo na severnem delu območja Smodnišnice. V skladu z veljavnim prostorskim aktom je predmetno območje namenjeno centralnim dejavnostim. Po sprejetih in potrjenih strokovnih podlagah pa gre za površino, ki predstavlja severni vstop v mesto Kamnik in je zato pomembna vedutna in orientacijska točka območja. Območje je namenjeno reprezentativnim dejavnostim ter objektom za turizem, ki območje in mesto povezujejo z Regijskim parkom Kamniško-Savinjske Alpe. Območje je primerno za umeščanje različnih vsebin v povezavi z regijskim parkom.

Za celotno območje bivše Smodnišnice so, kot navedeno, že izdelane in na Občinskem svetu Občine Kamnik sprejete strokovne podlage, ki so osnova za pripravo gradiva OPPN-ja. OPPN je trenutno v fazi priprave gradiva za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora. Potrebna sredstva se zagotovijo iz naslova dodatnega zadolževanja in sicer se spremeni prvi odstavek 15. člena Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2018, tako da se glasi: »Občina se v letu 2018 lahko zadolži do višine 6.650.000,00 € in sicer do višine 6.300.000,00 € za investicijo v OŠ Frana Albrehta in do višine 350.000,00 € za nakup zemljiškega kompleksa na severnem delu Smodnišnice.

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.