Pridite v nedeljo, 18. novembra, na volitve in s svojim glasom potrdite, da vam je mar tudi zase

Spoštovane Kamničanke in Kamničani!

obleka do pasu»Dobro je, kar združuje.« je vodilo Dušana Papeža, kandidata za župana Občine Kamnik, in stranke Lista Dušana Papeža (LDP). Uspešno ga vključujemo v vsakdanje življenje. Vsi kandidati in kandidatke za občinski svet smo odgovorni posamezniki, spoštljivi do ljudi, narave in skupnosti. Smo vse generacije različnih izobrazbenih profilov in znanj. Združujemo energijo mlade, znanje srednje in izkušnje starejše generacije. Svetniška skupina LDP je že v preteklem mandatu občinskega sveta delovala enotno, povezovalno in konstruktivno v dobro vseh. S svojim delom dokazujemo, da smo vredni vašega zaupanja.

Ko smo se srečevali pri stojnicah in na druženjih, ste nam zaupali veliko problemov, ki vas tarejo kot občane. Navduševali ste se nad našim programom, ki ima uresničljive cilje. Zbrali smo vaše predloge, trudili se bomo, da jih uresničimo.

… ker nam je mar za športnike, kulturo, turizem, gospodarstvo, obrtnike, podjetnike in kmete, za varno starost in mlade družine, za nova delovna mesta, za novo šolo in varne poti …

Ldp-Cover-utna

Le skupaj z vami, spoštovane volivke in volivci, znamo in zmoremo vse.

Da lahko vso problematiko rešimo in uresničimo skupaj, pridite v nedeljo, 18. novembra, na volitve in s svojim glasom potrdite, da vam je mar tudi zase.

 5 – PETKA ZA DUŠANA PAPEŽA        6 – LISTA DUŠANA PAPEŽA

Dušan Papež, kandidat za župana Občine Kamnik, in kandidati stranke Lista Dušana Papeža za občinski svet smo zbrali vaše predloge, trudili se bomo, da jih uresničimo.

Volilna enota 1 (Tuhinjska dolina)

svetniki VE 1 WEB_Page_1

 • Izgradnja optičnega omrežja v vsa gospodinjstva.
 • Dobro splužene in posipane ceste, asfaltiranje makadamskih občinskih cest.
 • Ponovno odprtje zdravstvene ordinacije v Tuhinjski dolini.
 • Športni turizem v Tuhinjsko dolino – sodelovanje z lastniki prenočišč.
 • Varnost na regionalni cesti Kamnik–Ločica (dodatni varni prehodi, pločniki na nevarnih odsekih).
 • Obnova podružnične šole Vranja Peč, varne šolskih poti – pločnik (Nevlje ,Vranja Peč).
 • Obnova starih športnih igrišč (Vrhpolje, Sela, Loke, Špitalič), novo na Vranji Peči.
 • Nevlje (prehod za pešce pri vrtcu in podružnični šoli, denarna sredstva za ureditev mrliške vežice).
 • Obnova kulturnih domov.
 • Samooskrba – lokalni pridelovalci hrane svoje izdelke prodajo šolam in drugim ustanovam; soustvarjanje turističnega okusa Tuhinjske doline.
 • Ureditev kolesarske steze Kamnik–Ločica.
 • Terme Snovik in okolica (rekreacijska pot od term do Kamnika, dograditev javne razsvetljave, kolesarske in tekaške steze).

Volilna enota 2 (Mekinje, Godič, Stranje, Tunjice, Gozd, Županje Njive, Črna, Kamniška Bistrica)

svetniki VE 2 WEB_Page_1

 • Asfaltiranje cest (Stolnik, Tunjice, Kršič, Gozd, Klemenčevo–Zakal, Okroglo, Podstudenec).
 • Rešiti problem mostu v Stranjah in avtobusnega postajališča pri šoli.
 • Večja urejenost otokov za smeti (Stahovica, Črna).
 • Ureditev avtobusnih postajališč po dolini Črne.
 • Zagotoviti prehod za pešce (križišče Kamniška Bistrica–Gornji Grad).
 • Gozd (izgradnja igrišča in asfaltiranje makadamskih cest).
 • Ureditev pločnika, cestnega prehoda in avtobusnega postajališča (šola Krivčevo).
 • Tunjice (javni prevoz, problem pravočasnega pluženja in posipanja).
 • Dokončna ureditev hudournika Blatnica.
 • Ureditev kolesarskih in pešpoti ob Kamniški Bistrici.
 • Pešpot preko Graditeljevega mostu na Koželjevo pot.
 • Kačev mamut – kulturni spomenik in ponos Kamnika.
 • Dobro splužene in posipane ceste.
 • Propadajoči Vegrad – obnova kulturnega doma in okolice.
 • Samostan Mekinje, kulturni spomenik – vsebine za občane in turiste, ki bodo združljive s preteklostjo in namembnostjo samostana.
 • Prevelika obremenitev ceste Stahovica– Črnivec–Velika planina ob vikendih, omejitev prometa.
 • Ureditev parkirišča in asfaltiranje ceste do Rakovih ravni.
 • Posodobitev žičniških naprav na Veliko planino.

svetniki VE 3 WEB_Page_1Volilna enota 3 (Bakovnik, Duplica, Šmarca, Volčji Potok)

 • Ureditev parkirišč in ograjenih otokov za smeti (Klavčičeva, Matije Blejca, Jakopičeva), možnost gradnje garažne hiše.
 • Izgradnja optičnega omrežja (Šmarca in Duplica).
 • Celostna ureditev urbanih vrtov v večstanovanjskih naseljih.
 • Rondo (pri pošti) – večja pretočnost prometa.
 • Novo košarkarsko in nogometno igrišče (Klavčičeva).
 • Rekreativni park v Šmarci.
 • Osvetlitev pri Lidlu.
 • Športno-rekreacijski center na Duplici.

Volilna enota 4 (Kamnik center, Novi trg, Perovo, Podgorje, Zaprice, Šutna)

svetniki VE 4 WEB_Page_2

 • Nova šola Frana Albrehta, športna dvorana in športno-rekreacijske površine med obema šolama.
 • Šutna mora postati kamniška promenada.
 • Problematika parkirišč: mestno jedro, Zdravstveni dom in ŠCRM (dodatna parkirišča, parkirna hiša).
 • Nova cesta skozi vas Podgorje.
 • KS Kamnik–Center potrebuje novo športno in otroško igrišče.
 • Širitev otroškega igrišča na sprehajalki ob Kamniški Bistrici (ob fitnesu na prostem) in postavitev ograje na igrišču.
 • Prevoz učencev (do 4. ali 5. razreda) iz Perovega do šole Toma Brejca (ni pločnika, zelo slabo spluženo).
 • Ureditev Šolske ulice.
 • Klančine za dostop invalidov na železniško postajo in ureditev okolice.
 • Keršmančev park – mestna plaža.
 • Celostna ureditev Utokove jame.
 • Prenova območja nekdanjega Alprema.
 • Območje KIK-a , smodnišnicacelostno reševanje problematike, severni del bo zeleni prostor mesta.

Krajani iz Podgorja so izrazili željo po boljšem sodelovanju z občino in pri soodločanju. Navdušeni so bili nad našo IDEJO o ustanovitvi sosveta krajevnih skupnosti, ki je prava rešitev za boljše sodelovanje, kjer boste lahko reševali problematiko vašega okoliša.

Le skupaj z vami, spoštovane volivke in volivci, znamo in zmoremo vse.

Da lahko vso problematiko rešimo in uresničimo skupaj, pridite v nedeljo, 18. novembra, na volitve in s svojim glasom potrdite, da vam je mar tudi zase.

 5 – PETKA ZA DUŠANA PAPEŽA       6 – LISTA DUŠANA PAPEŽA

Untitled-1-01