Soočenje v organizaciji Mladinskega sveta – stališče LDP

Na soočenju je sodelovalo 11 list, ki sodelujejo na letošnjih lokalnih volitvah. Listo Dušana Papeža je zastopala Mateja Poljanšek, ki kandidira za občinsko svetnico v 4. enoti.

Liste so na začetku predstavile – kandidate in kandidatke za Občinski svet in program liste. Temu so sledila vprašanja, ki so jih predstavniki list dobili v naprej.

Kaj je na soočenjupovedala zastopnica Liste Dušana Papeža Mateja Poljanšek:

Stanovanjske zadruge – ali jih podpirate in kako bi se lotili njihove izvedbe?

Stanovanje je nujno za osamosvojitev mladega človeka in brez rešenega stanovanjskega problema se mladi ne odločijo za družino in otroke. V LDP koncept stanovanjskih zadrug podpiramo, zapisan je tudi v našem programu. Občina lahko na svojem območju spodbudi ustanavljanje stanovanjskih zadrug tako, da zadrugam da na razpolago svoja zemlljšča, na katerih je mogoče graditi ali pa v dogovoru s Stanovanjskim skladov RS ponudi zemljišče za zidavo. Lokalna skupnost lahko tudi na druge načine pomaga pri vzpostavitvi zadrug, tako lahko pomaga pri pridobivanju ugodnih kreditov, subvencionira obrestne mere članom zadruge ali doseže dogovor s Stanovanjskim skladom RS, da se jih subvencionira preko najemnin. Ovira v Kamniku za ustanovitev pilotnega projekta stanovanjske zadruge je v tem, da občina nima na razpolago ustreznih površin, ki bi jih lahko ponudila za gradnjo. Kot že tolikokrat izpostavljeno, ponovno pridemo do škode, ki je bila razvoju občine storjena s tem, da se je nepremišljeno odpovedala zemljiščem v smodnišnici. To je bila velika količina površin, ki bi jih občina lahko uporabila za svoj razvoj v prihodnjih letih ali celo desetletjih. Prav gotovo pa v občini obstajajo še druga primerna zemljišča, ki bi jih bilo mogoče uporabiti za gradnjo stanovanj, samo poiskati je treba. Občina bi lahko iskala tudi neuporabljena stanovanja in prazne stavbe, npr. na Šutni je polno praznih stanovanj.

V našem programu piše, da bi se najprej lotili izdelave analize stanovanjskega fonda, registrirali bi vse – tudi nasedle nepremičninske projekte ter izdelali stanovanjski program, ki bo kot prioriteto opredelil mlade posameznike, pare in družine. V programu LDP je v delu, ki se dotika stanovanjske problematike imamo opredeljene nekatere ukrepe in možnosti:

  • že omenjeno možnost ustanavljanja stanovanjskih zadrug po vzoru iz tujine (Švica, Avstrija, Finska, ZDA, Kanada);
  • lažji prehod iz manjšega v večje stanovanje in obratno;
  • dolgoročni stroškovni najem z možnostjo odkupa;
  • najem stanovanj na trgu z namenom oddajanja upravičencem do neprofitnih stanovanj;
  • prodaje stanovanj na časovni zakup in zagotavljanje finančnih sredstev za spodbujanje različnih oblik zagotavljanja lastnih sredstev;
  • nakup različnih tipov najemnih stanovanj na podlagi sovlaganja javnih in zasebnih investitorjev, s sredstvi za regionalni razvoj in razvoj podeželja ter s sredstvi EU;
  • nižji komunalni prispevek za gradnjo stanovanj za mlade družine

Ali podpirate postavitev pokritega bazena (kje bi ga zgradili, na kakšen način bi se izgradnje lotili, kje bi dobili sredstva, kdo bi sodeloval pri projektu).

Ureditev pokritega bazena v LDP podpiramo, kar dokazujejo tudi naša prizadevanja v preteklem občinskem svetu, saj so svetniki LDP dejavno pomagali pri pridobivanju dela sredstev iz Fundacije za šport za obnovo školjke bazena. 

Torej pokriti bazen da, v našem programu piše, da je rešitev za pokriti bazen treba določiti v letu 2019 in predlagano rešitev uresničiti v 2020.

Zagovarjamo pokritje obstoječega bazena Pod skalco z balonom, kar bi financirala Občina, dodatna sredstva se lahko iščejo tudi na strani države. Poleg pokritja bazena z balonom bi bilo treba urediti še garderobe, sanitarije in okolico.

LDP bo podprla angažiranje občine, če se pojavi interes države, da bi večala bazen pri CIRIUS-u ali zasebni investitor, ki bi bil pripravljen vložiti lasten vložek in bi morda k projektu pristopile še okoliške občine.Takrat naj občina priskoči na pomoč tudi pri lobiranju in pri pomoči za pridobivanje sredstev na državni ravni, ali s strani evropskih sredstev.

Naše stališče, da se obstoječi bazen pokrije z balonom in da trenutno ni primeren trenutek za gradnjo novega bazena, smo utemeljili z naslednjim. V mandatu, ki prihaja, nas čaka najpomembnejša investicija in to je gradnja nove OŠ Frana Albrehta, s temeljito prenovo športne hale, ki bo končno omogočala tudi tekme za odbojkarje in košarkarje na najvišji-mednarodni ravni, ki pa jo bodo uporabljale vse generacije občanov Kamnika. V sklopu gradnje nove OŠ Frane Albrehta je treba končno urediti tudi športne površine okoli šol, s čemer bi zaključil napol dokončan projekt mestnih šol. Kot je bilo zaslediti v medijih, gre samo v primeru šole za projekt vreden okoli 16 milijonov evrov, če dodamo še ostalo bomo verjetno pri 20 milijonih evrov. To je naš argument za pokriti bazen v obliki kot je sedaj, pa če si še tako zelo želimo novega in večjega. 

Mladi v Kamniku potrebujemo primerno infrastrukturo za pripravo kvalitetnih kulturnih in zabavnih programov. Kotlovnica s sredstvi, ki jih ima dela čudeže, vendar to je daleč od tega, kar si mladi v Kamniku zaslužimo. Kako konkretno bi vi rešili ta problem, kje vidite da bi ta infrastruktura bila v prihodnosti in kako bi zagotovili sredstva?

V LDP se strinjamo z ugotovitvijo, da MC Kotlovnica izjemno dobro deluje, vendar glede na potrebe in številne dejavnosti že poka po šivih.

»Vesela sem, da Kotlovnica tako dobro deluje, saj sem sama ves čas verjela v njen potencial, bila sem v Občinskem svetu, ko je Kotlovnica nastajala in v 2012 sem bila aktivna v prizadevanjih, da Kotlovnica ne zapre svojih vrat.«

V programu LDP je med drugim zapisano, da bomo spodbujali in sofinancirali odprtje mladinskih centrov po krajevnih skupnostih in tudi v večstanovanjskih naseljih ter s tem omogočili organizirano aktivno preživljanje prostega časa mladih. V sodelovanju z mladimi bomo določili prioritetne mladinske programe, ki se bodo sofinancirali iz občinskega proračuna.

LDP je kot odlično možnost za reševanje prostorskih stisk mladinskih programov, alternative in nevladnih organizacij (NVO) videla v graščini Katzberg, ki je bila žal prodana. LDP je v času prodaje (maj 2018) pisal direktorju podjetja Iskra Mehanizmi, v katerem mu je predlagal, da podjetje umakne oziroma prekliče javno dražbo, do prevzema poslov novega župana in konstituiranja novega občinskega sveta, ko bi bilo mogoče ponovno premisliti in se odločiti za nakup, vendar ni bilo posluha. V LDP menimo, da znotraj smodnišnice še ni vse izgubljeno. Ob meji z Domom kulture Kamnik so še vedno površine in stavbe, ki niso bil prodane in za nas je to prostor, ki bi lahko služil mladim, njihovi dejavnostim – kulturnim, alternativnim in zabavnim prireditvam, to je lahko tudi območje za predstavljanje industrijske dediščine ali prosotori za NVO.

Možnosti za nadaljni razvoj in možnost razvjanja tudi mladinskih programov so v območju Alprema in na Žebljarski ulici. V obeh primerih je lastnik isti zasebnik. Na obeh koncih se že marsikaj dogaja, in v teh prostorih že potekajo različne dejavnosti (galerije, ateljeji, športne dejavnsoti, prostori društev, prostori za invalide…). Zato LDP meni, da je treba takoj po volitvah vzpostaviti dialog z lastnikom in videti kakšni so dolgoročni načrti s temi območji. V primeru nekdanjega Alprema bi bilo nujno v sodelovanju z lastniki urediti spremembo namebnosti v območje namenjeno družbenim dejavnostim.

Menimo, da za določene mladinske dejavnosti niti Mekinjski samostan ne bi smel biti zaprt, tukaj mora biti dogovor še toliko lažje rešljiv, saj gre za občinski javni zavod.

Vedno so težava finance. V primeru organizacije novih mladinskih centrov bi del sredstev moral prispevati občinski proračun, morda bo to glede na povečano povprečnino sedaj lažje. Treba pa bo iskati sredstva tudi drugje, evropski  denar, državni denar. Pri tem bo zelo pomembno, da stopijo različne organizacije in občina skupaj, le tako je mogoče uspeti pri prijavah, združiti znanje in pritegniti tistega, ki zna pisati projekte. Kot je znano ekipa znotraj Kotlovnice zna pripraviti prijave na projekte, sa je je pri tem zelo uspešna.   

Mnogi mladi se angažirajo v različnih dejavnostih, mnogi ostanejo ob strani. Mlade je treba v lokalnem okolju angažirati, da postanejo bolj aktivni in LDP bo kot en kamenček k temu dodala tako, da bo uveljavila t.i. participativni proračun, ki pa bo v enem delu namenjen samo projektom, ki jih predlagajo mladi in o njih glasujejo samo mladi, npr od 16. do 25. leta. Tako  mlade pridobimo za javno delovanje in jih naredimo malo bolj aktivne državljane.