Problematika prostorov GRS Kamnik in sodelovanje starejših pri razvoju občine

Gorska reševalna služba in gasilci

Lista Dušana Papeža ima v svojem programu zapisano, da bo v sodelovanju z Gasilsko zvezo Kamnik in Gorsko reševalno službo (GRS) Kamnik ustanovila delovno skupino, ki bo nadgradila sistem na področju zaščite in reševanja. Potrebno bo najti rešitev za prostore GRS Kamnik, ki je ena najbolj obremenjenih postaj v Sloveniji. Le-ta bo konec leta 2018 ostala brez prostorov, zato bo treba najprej poiskati začasne rešitve, nato pa v proračunu 2019 zagotoviti del sredstev za gradnjo nove stavbe GRS Kamnik. 

Pomoč in sodelovanje starejše generacije pri razvoju občine

Na stojnici smo prejeli vprašanje glede našega programa in koliko pozornosti je v njem namenjeno starejšim občanom. Zato v nadaljevanju predstavljamo del programa LDP, ki se nanaša na starejše občane naše občine. 

Starejša generacija premore ogromno znanja in izkušenj, kijih cenimo in spoštujemo, zato jih bomo povabili k soustvarjanju razvoja občine. Starostniki z zdravstvenimi in socialnimi problemi morajo biti obravnavani enakopravno, z enako dostopnostjo do storitev, ki jim bodo olajšale življenje. Zato bomo v sodelovanju s stroko in Društvom upokojencev Kamnik izdelali lokalni model, ki bo vključeval nove ideje in razvoj novih storitev,svetovanj, socialnih pomoči, nove načine sobivanja, večje aktiviranje samopomoči in prostovoljstva ter vključevanje celotne strukture prebivalstva v reševanje problematike staranja. Pomembno je, da Občina Kamnik pravočasno pristopi k razvoju svojega lokalnega sistema dolgotrajne oskrbe.

Prednostne naloge:

  • Podpirali bomo projekte za povečanje varnosti, samostojnosti in participacije uporabnikov za bolj kvalitetno življenje v njihovem domačem okolju.
  • Upokojencem bomo zagotovili sredstva za organizacijo osrednje prireditve, ki bo namenjena predstavitvi delovanja upokojencev in življenja v občini.
  • V letu 2019 bo ustanovljena mešana posvetovalna skupina z županom, ki bo zadolžena za upokojenska vprašanja v občini s ciljem povečati kakovost življenja le-teh.
  • V sodelovanju z Društvom upokojencev Kamnik bomo organizirali različna izobraževanja za starostnike.
  • Vključevali bomo starejše v različne projekte v občini, saj starejša generacija premore ogromno znanja in izkušenj in s tem omogočili vseživljenjsko učenje.
  • Izdelava 4-letnega načrta odprave arhitektonskih ovir v mestu za gibalno ovirane. V občini imamo zavod CIRIUS: postati moramo invalidom prijazna občina!
  • Z različnimi akcijami bomo spodbujali dejavno starost, saj mora le-ta postati naš moto.
  • Namenili bomo več sredstev za projekt pomoč na domu, saj je trenutno financirana v obsegu, ki pomoč omogoča od 7.- 15. ure, ni pa dostopna v popoldanskih urah in preko vikenda, razen izjemoma. Tako bo omogočeno tudi daljše bivanje starostnikov doma.
  • Občina bo morala skupaj z Domom upokojencev Kamnik in državo premisliti o širitvi doma. Ker postajamo starajoča se družba, so stiske svojcev in starostnikov  vse večje, še posebej zato, ker na nivoju države ni sprejeta ne strategija ne akcijski načrt za dolgotrajno oskrbo.