Po ublažitvi ukrepov COVID-19 je pravi čas za nekatere ukrepe na Veliki planini

Po ublažitvi ukrepov COVID-19 je nastopil čas za ponovni zagon gospodarstva in s tem turizma. Kot predsednik Strokovne komisije za ohranjanje in razvoj Velike planine skupaj s člani komisije iščemo operativne rešitve za trajnostni razvoj Velike planine in doline Kamniške Bistrice. Le s sodelovanjem z ostalimi deležniki bo možno uresničevanje načrtovanih ukrepov. Z aktivnostmi za razvoj in krepitev slovenskega turizma po epidemiji bo na Veliki planini ponovno zaživelo pašništvo in druga ponudba. Če želimo na Veliki planini ohraniti neokrnjeno naravo in kulturno krajino, je zdaj čas za nekatere ukrepe. 

Glede prometne strategije so bila že lansko leto izvedena vzdrževalna dela na cesti in parkirišču na Rakovih ravneh. Tam so bila postavljena ekološka stranišča, v končnicah in praznikih so redarji skrbeli za nemoten potek prometa in parkiranja. Obe novosti sta bili med obiskovalci ugodno sprejeti, zato bo letos poleg omenjenega uvedena tudi parkirnina. Pridobljena sredstva od parkirnin bo občina vložila v ureditev ostale infrastrukture, npr. asfaltiranje ceste.

Izveden je bil  nakup zemljišča za parkirišče pri kamnolomu na Rakovih ravneh, pridobljeno je tudi zemljišče za Ušivcem. 

Glede komunalne infrastrukture se bomo v Strokovni komisiji za ohranjanje in razvoj Velike planine še naprej zavzemali za to, da občina pripravi poseben odlok, ki bo urejal odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda na planini. Voda v izvirih pod Veliko planino je že deloma onesnažena, kar je zaskrbljujoče, saj se ta voda steka v zajetje pitne vode za občino Kamnik – Iverje. Neustrezno odvajanje in čiščenje odpadne vode predstavlja tveganje za vire pitne vode. Zato bo nujno potrebno vzpostaviti nadzor pri odvažanju fekalij z Velike planine  in ob spodnji postaji žičnice in gondole.

Za propadajoči hotel Šimnovec je treba poiskati resnega investitorja z realnim poslovnim načrtom za obnovo objekta, ki bo imel podporo lokalne skupnosti.

Dušan Papež,
svetnik LDP