Program

Petnajst ciljev za skladen razvoj Občine Kamnik

1. Razvoj štirih stebrov trajnostnega turizma v občini: Velika planina z dolino Kamniške Bistrice in Kamniškimi Alpami, Tuhinjska dolina, Arboretum z golfom in staro mestno jedro s Starim gradom in mekinjskim samostanom.
Zagotavljali bomo različne spodbude za razvoj zelenega turizma s ciljem izboljšati kvaliteto turistične ponudbe in programov. Želimo izboljšati infrastrukturo in s tem tudi pogoje za delo in življenje občanov. Trudili se bomo za povečanje sredstev za razvoj turističnih programov in produktov preko razpisov za turistična društva in podjetja, samostojne podjetnike in druge subjekte, ki se ukvarjajo s turizmom.

2. Velika planina z dolino Kamniške Bistrice kot razvojna priložnost kamniškega turizma.

 • Zavzemamo se za trajnostni razvoj Velike planine in doline Kamniške Bistrice na način, da se omeji število obiskovalcev ter ponudi kvalitetne storitve.
 • Na Veliki planini bo potrebna steza za gorske kolesarje, ki bo ločena od pohodniških poti in ne bo moteča za pašništvo. Občina in podjetje Velika planina d.o.o. skupaj že izvajata prenovo naprav na Veliki planini (sedežnica, nihalka). Ureditev komunalne infrastrukture.
 • Skrb za zagotovitev čiste pitne vode in zavarovanje vodnega vira Iverje (gradnja več vrtin).
 • Zagovarjamo prepoved kopanja v izviru Kamniške Bistrice

3. Kolesarske in pešpoti po občini.

 • Mreža kolesarskih in pešpoti po občini, ki bodo vodile do kulturnih objektov, izletniških točk, turističnih kmetij, parkov, otroških igrišč.
 • Varne pešpoti in prehodi za pešce (Kovinarska cesta, dograditev pločnika Zduša–Godič).

4. Gradnja in investicija v OŠ Frana Albrehta ter nadaljnja prenova ostalih osnovnih šolter:

 • nadaljnjo obnovo podružničnih šol,
 • subvencioniranje šole v naravi, taborov, projektov, šolske prehrane, socialno šibkim tudi delovnih zvezkov,
 • uresničevanje razširjenega programa (podaljšano bivanje, pomoč učencem z učnimi težavami, jutranje in počitniško varstvo ter skrb za nadarjene učence),
 • izgradnja športnih igrišč med šolama,
 • obnova in izgradnja šolskih in vrtčevskih igrišč.

5. Nadaljnji razvoj območja Smodnišnice
Čimprejšnja ureditev ceste, vodovod do GRS, obnova zidu.

6. Mestno jedro.

 • Prenova mestnega jedra Kamnika se mora nadaljevati, nujna bo oživitev različnih dejavnosti na Šutni.
 • Urediti problem Utokove jame.
 • Urediti problematiko prostorov nekdanje klavnice oziroma bivših prostorov podjetja Meso Kamnik, ki so že v lasti občine.
 • Legalizacija razgledne ploščadi na Starem gradu.
 • Nadaljnja prenova stražnega stolpa na Malem gradu.
 • Urediti optiko.
 • Problematika parkirišč (izgradnja parkirne hiše ob Zdravstvenem domu).

7. Dodatna sredstva za programe na področju športa in kulture ter investicije v športno in kulturno infrastrukturo.

 • Sistematična skrb in pridobitev dodatnih sredstev za obnovo in gradnjo kulturnih domov, domov krajevnih skupnosti ter športno infrastrukturo.
 • Povečanje sredstev za sofinanciranje športnih klubov in društev ter sredstva za upravljanje in vzdrževanje športne infrastrukture.
 • Urediti je potrebno problematiko bazena Pod Skalco in omogočiti pokritje z balonom. Težiti za izgradnjo olimpijskega bazena in izgradnja nove športne dvorane.

8. Podjetništvo in obrt kot temelj za razvoj občine.
Nujno je ustvarjanje prostorskih in finančnih pogojev za razvoj podjetništva in obrti, da bo čim več
domačih gospodarskih subjektov dobivalo delo tudi v domači občini.

9. Komunalna infrastruktura
Kanalizacija Sela, Motnik, Snovik, Bistričica.

10. Skrb za energetsko samozadostnost
Potrebno bo izkoriščati možnost sončne energije in hidroenergije Kamniške Bistrice.

11. Kamniška voda
Voda je vitalnega pomena, nujno je potrebno vzpostaviti sistema za trajnostno in celovito
upravljanje z vodami:

 • popis in mapiranje vseh, tudi najmanjših vodnih virov,
 • zmanjševanje onesnaževanje voda – zmanjšanje tolerance do onesnaževalcev,
 • nadaljevanje prenove vodovodnih omrežij za zmanjšanje vodnih izgub,
 • spodbude za izgradnjo zbiralnikov in zadrževalnikov vode,
 • spodbude za male hidrelektrarne,
 • finančne podpore za razvoj inovativnih modelov varčevanja.

12.  Sodelovanje občine s krajevnimi skupnostmi s ciljem povečati soodločanje ljudi o lokalnih zadevah.

 • Cilj je skupno načrtovanje investicij in programov ter izvajanje ukrepov za izboljšanje bivanja in dela.
 • Posebna pozornost bo namenjena tudi večstanovanjskim naseljem, saj menimo, da je zelo pomembno, da so ta naselja urejena, varna, zanimiva za bivanje, prometno smiselna, da imajo v bližini različno infrastrukturo za preživljanje prostega časa (parkovne in rekreacijske površine, klubske prostore …) za vse generacije.
 • Treba bo vzpostaviti bolj neposreden stik z nevladnimi organizacijami, jim nuditi spodbudno podporno okolje, v katerem lahko delujejo.

13. Kmetijska gospodarstva kot steber samooskrbe z lokalno hrano
V Kamniku in okoliških vaseh imamo odlične pogoje za nadaljnji razvoj kmetijstva, ki ga je treba vzpodbujati.

14. Skrb za starejše občane in njihovo varnost
Spodbujali bomo projekte samopomoči in pomoči na domu. Poudarek na dnevnem varstvu starejših in ljudi z demenco. Povezovanje z upokojenskimi društvi

15. Mladi in stanovanjska politika
Zagotoviti je treba pogoje za kvalitetno osamosvajanje mladih, pri čemer je ključna zaposlitev ali samozaposlitev ter pridobitev stanovanja pod ugodnimi pogoji (najem, najem z možnostjo odkupa ali nakup, stanovanjska zadruga ipd.).

file-pdf-download-acrobat-adobe-reader Program LDP  (509 Kb)