Program

Dvanajst ciljev za skladen razvoj Občine Kamnik

1. Razvoj štirih stebrov trajnostnega turizma v občini: Velika planina z dolino Kamniške Bistrice in Kamniškimi Alpami, Tuhinjska dolina, Arboretum z golfom in staro mestno jedro s Starim gradom in mekinjskim samostanom.
Zagotavljali bomo različne spodbude za razvoj zelenega turizma s ciljem izboljšati kvaliteto turistične ponudbe in programov. Treba bo izboljšati infrastrukturo in s tem tudi pogoje za delo in življenje občank in občanov. Bistveno se bodo povišala sredstva za razvoj turističnih programov in produktov preko razpisov za turistična društva in podjetja, samostojne podjetnike in druge subjekte, ki se ukvarjajo s turizmom.

Različne investicije po občini se bodo načrtovale tudi ob upoštevanju potreb turističnega razvoja.

2. Investicija v OŠ Frana Albrehta in zunanje površine obeh mestnih šol ter nadaljnja prenova ostalih osnovnih šol.
V letu 2019 bomo pričeli z investicijo v novo OŠ Frana Albrehta. Vzporedno se bodo pripravili projekti za prenovo športne dvorane pri OŠ Frana Albrehta, da bo primerna za organizacijo velikih tekmovanj, in ureditev športno rekreativne površine med osnovnima šolama Toma Brejca in Frana Albrehta.

Poleg glavne investicije bomo zagotovili sredstva za:

  • nadaljnjo obnovo podružničnih šol,
  • subvencioniranje šole v naravi, taborov, projektov, šolske prehrane, socialno šibkim tudi delovnih zvezkov,
  • uresničevanje razširjenega programa (podaljšano bivanje, pomoč učencem z učnimi težavami, jutranje in počitniško varstvo ter skrb za nadarjene učence).

3. Severni del nekdanje smodnišnice bo zeleni prostor mesta.
S spremembo Občinskega prostorskega načrta (OPN) bomo določili severno območje KIK (smodnišnica) za območje, namenjeno športu, rekreaciji, turizmu in ostalim družbenim dejavnostim. Južni del območja nekdanje smodnišnice bomo komunalno in prometno uredili ter zagotovili nemoten razvoj tega območja. Dogovarjali se bomo o zemljiščih in stavbah, ki še niso bile odkupljene in lahko predstavljajo prostor za kamniško kulturo in nevladne organizacije.

4. Kolesarske in pešpoti po občini.
Zgradili bomo mrežo kolesarskih in pešpoti po občini, ki bodo vodile do kulturnih objektov, izletniških točk, turističnih kmetij, parkov, otroških igrišč.

V Keršmančevem parku ob Kamniški Bistrici bomo uredili t. i. mestno plažo, ki bo namenjena aktivnemu druženju za vse generacije in bo tudi osrednja postaja nove rekreacijske poti.

Začeli bomo z izdelavo kolesarsko-sprehajalne poti Stahovica–Kamniška Bistrica, kolesarsko in peš pot iz Kamnika proti Snoviku in Motniku ter začeli z medobčinskim projektom kolesarske poti Kamnik–Ljubljana, ki se bo financirala iz EU-skladov.

5. Velika planina z dolino Kamniške Bistrice kot razvojna priložnost kamniškega turizma.
Zagovarjamo trajnostni razvoj Velike planine in doline Kamniške Bistrice na način, da se omeji število obiskovalcev ter ponudi kvalitetne storitve.

Pripravili bomo vso potrebno dokumentacijo za prijavo pastirskega naselja na seznam UNESCO-ve svetovne kulturne dediščine.

Asfaltirali bomo odseka ceste Kranjski Rak–Rakove ravni in uredili parkirišče na Rakovih ravneh.

Omogočiti bo treba nove nastanitve v planinskih domovih in začeti pogovore z lastniki nekdanjega hotela Šimnovec, da se na njegovi lokaciji zgradi prenovljeni objekt.

Na Veliki planini bo potrebna steza za gorske kolesarje, ki bo ločena od pohodniških poti in ne bo moteča za pašništvo. Občina in podjetje Velika planina d.o.o. morata skupaj načrtovati prenovo naprav na Veliki planini (sedežnica, nihalka).

6. Dodatna sredstva za programe na področju športa in kulture ter investicije v športno in kulturno infrastrukturo.
Sistematično bomo skrbeli za obnovo in gradnjo kulturnih domov ter športno infrastrukturo. Zagotovili bomo dodatna sredstva za delovanje krajevnih kulturnih domov in njihove programe ter namenili 150.000 evrov za projekte in programe na področju kulture.

Sredstva za sofinanciranje športnih klubov in društev bomo povišali na 350.000 evrov, zagotovili pa bomo tudi sredstva za upravljanje in vzdrževanje športne infrastrukture ter namenili dodatna sredstva za športne projekte, ki imajo velik pomen za promocijo Kamnika. Prenovili bomo osrednjo športno dvorano v Kamniku, uredili okolico bazena Pod Skalco in omogočili pokritje z balonom ter začeli s sistematično prenovo in gradnjo športnih objektov po občini.

7. Ustanovitev sosveta predstavnikov krajevnih skupnosti s ciljem povečati soodločanje ljudi o lokalnih zadevah.
Začeli bomo z vzpostavitvijo modela sodelovanja s krajevnimi skupnostmi. Cilj

je skupno načrtovanje investicij in programov ter izvajanje ukrepov za izboljšanje bivanja in dela. Dvakrat letno se bo sosvet sestal z županom in s predstavniki političnih strank in list.

Posebna pozornost bo namenjena tudi večstanovanjskim naseljem, saj menimo, da je zelo pomembno, da so ta naselja urejena, varna, zanimiva za bivanje, prometno smiselna, da imajo v bližini različno infrastrukturo za preživljanje prostega časa (parkovne in rekreacijske površine, klubske prostore …) za vse generacije.

Pripravili bomo tudi participativni proračun, kjer bodo občani lahko predlagali projekte, o katerih bodo tudi glasovali in jih bo občina morala izvesti.

Treba bo vzpostaviti bolj neposreden stik z nevladnimi organizacijami. V Kamniku jih deluje kar 279, občina jim mora nuditi spodbudno podporno okolje, v katerem lahko delujejo.

8. Mestno jedro.
Prenova mestnega jedra Kamnika se mora nadaljevati, nujna bo oživitev različnih dejavnosti na Šutni. Treba bo odkupiti prostore nekdanje klavnice oziroma bivših prostorov podjetja Meso Kamnik in odstraniti objekt. Čaka nas ureditev Utokove jame. V sodelovanju z lastniki bomo prenovili območje nekdanjega Alprema in se dogovorili o spremembi namembnosti tega območja, da bi bilo dolgoročno namenjeno družbenim dejavnostim.

Nadaljevali bomo s prenovo objekta in okolice na Starem gradu ter aktivno sodelovali z zasebnim investitorjem pri izgradnji razgledne ploščadi. Začeli bomo s prenovo stražnega stolpa na Malem gradu.

9. Starost naj bo varna in aktivna.
Vzpostavili bomo medsebojno povezan podporni sistem za varovanje starejših občanov, povišali financiranje upokojenskih društev, spodbujali projekte samopomoči, pomoči na domu, vključevali upokojence v družbo, okrepili sodelovanje z Domom starejših občanov Kamnik.

10. Podjetništvo in obrt kot temelj za razvoj občine.
V sodelovanju s Podjetniškim klubom, KIK štarterjem in Obrtno zbornico Kamnik bomo pripravili načrt potrebnih ukrepov za razvoj podjetništva v občini za obdobje 2019–2022.

11. Izdelava načrta rekonstrukcije lokalnih cest.
V šestih mesecih po volitvah bomo skupaj s sosvetom predstavnikov krajevnih skupnosti na podlagi sprejetih meril izdelali finančno ovrednoten razvojni načrt investicij na področju prometne infrastrukture po krajevnih skupnostih za srednjeročno (4-letno) in dolgoročno (8-letno) obdobje. Izdelan dokument investicij bo obravnavan in sprejet na občinskem svetu in bo za občinsko upravo zavezujoč.

12. Več lokalno pridelane in predelane hrane v javne ustanove.
Zakonodaja omogoča vrtcem in šolam, da se določen del lokalno pridelane in predelane hrane naroča brez javnega razpisa. Pripravili bomo vse potrebno, da se v naše javne ustanove dobavi več lokalne hrane.

file-pdf-download-acrobat-adobe-reader Celoten program stranke Lista Dušana Papeža (217 Kb)